Longevity Adjustment of Pension Benefits

Eläkkeiden sopeuttaminen elinajan muutoksiin
Eliniän piteneminen aiheuttaa ongelmia eläkejärjestelmien rahoitukselle. Tästä syystä on useissa maissa otettu käyttöön mekanismeja, joiden avulla työeläkkeen suuruutta muutetaan elinajan odotteen muuttuessa. Jos elinikä pitenee Suomessa, elinaikakerroin hillitsee työeläkemaksujen nousua. Tutkimme kertoimen vaikutuksia väestöepävarmuuden vallitessa. Elinaikakerroin alentaa maksua sitä enemmän, mitä korkeampi maksu olisi ollut ilman kerrointa. Toisaalta elinaikakerroin lisää eläkkeiden korvausasteen suuruuteen liittyvää riskiä. Sen käyttöönotto heikentää todennäköisesti nykyisten keski-ikäisten kohorttien hyvinvointia, koska heidän elinaikanaan saamansa eläkkeet pienenevät enemmän kuin heidän maksamansa maksut. Tulevat sukupolvet hyötyvät hieman kertoimesta. Täsmälliset vaikutukset riippuvat tulevasta väestökehityksestä ja työeläkejärjestelmän säännöistä. Elinaikakerroin vähentää joka tapauksessa merkittävästi Suomen työeläkejärjestelmään etuusperusteisuutta ja tuo mukanaan maksuperusteisia piirteitä.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1073
Päiväys
2007
Avainsanat
työeläkkeeet, elinaikakerroin, väestöepävarmuus
Keywords
pensions, longevity, demographic uncertainty
JEL
H55,J11
Sivuja
20
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti