T&K:n verokannustimien mahdollisia vaikutuksia suomalaisten yrityskyselyjen valossa

T&k :lle mahdollisesti suunnattavien verokannustimien vaikutusten arviointi etukäteen on vaikeaa, koska järjestelmän yksityiskohtia ei ole tiedossa ja eri toimijoiden reaktioihin liittyy epävarmuutta. Tässä raportissa sovellettu lähestymistapa perustuu yrityskyselyihin sekä tulosten ekonometriseen ja tilastolliseen analyysiin. Vaikkei selviä tuloksia suuntaan tai toiseen saada, nousee aiemmasta kirjallisuudesta ja tehdystä analyysista muutamia mielenkiintoisia johtopäätöksiä. Teollisuusmaissa t&k :n verokannustimet ovat yleistyneet vauhdilla viime vuosina, eikä trendin kääntymisestä ole merkkejä. Vaikka suora tuki ja verokannustin ovat periaatteessa toistensa vaihtoehtoja, käytännössä ne esiintyvät yhdessä ja niiden suuruuden välillä havaitaan lievä positiivinen yhteys. Verokannustimiin liittyvä tutkimus on hajanaista, mutta yleisesti ottaen kannustin näyttäisi lisäävän t&k :ta muutamia prosentteja sen määrää enemmän. Niin kotimaiset kuin kansainväliset yrityskyselytulokset viittaavat siihen, että yritykset pitävät t&k :n verokannustimista ja uskovat niiden lisäävän t&k-toimintaa. Jos vaihtoehtoina olisivat t&k :n suora tuki ja verokannustimet, hieman yli puolet yrityksistä pitäisi kannustimia parempina. Kasvuhakuiset, innovatiiviset ja yhteistyötä harjoittavat yritykset reagoivat voimakkaammin innovaatiotoiminnan julkiseen tukemiseen; sillä, käytetäänkö suoraa tukea vai verokannustinta, ei näyttäisi olevan merkittävää eroa.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1045
Päiväys
2006
Avainsanat
yritysverotus, tutkimus ja kehitys, innovaatiotoiminta, yritystuet, verokannustimet
Keywords
Corporate taxation, R&D, innovative activity, public subsidies, tax incentives
JEL
D21,D78,H25,K34,O31,O38
Sivuja
29
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi