Perhevapaiden palkkavaikutukset: katsaus kirjallisuuteen

Napari Sami

Naisten miehiä suurempi vastuu perhevelvoitteiden osalta mainitaan usein yhtenä tärkeänä tekijänä sukupuolten palkkaerojen taustalla. Tästä huolimatta taloustieteellistä tutkimusta, jossa oltaisiin perehdytty niihin mekanismeihin, joiden välityksellä perheasema mahdollisesti vaikuttaa naisten ura- ja palkkakehityk-seen on suhteellisen vähän. Tämän katsauksen tarkoituksena on koota yhteen olemassa olevaa tutkimustietoa perheaseman ja palkkojen välisestä yhteydestä. Katsauksesta käy ilmi, että huomattava osa tutkimuksista keskittyy selvittämään lasten vaikutusta naisten inhimillisen pääoman, erityisesti työkokemuksen, kumuloitumiseen. Tutkimustulokset osoittavat, että vaikka äitien muita naisia tai miehiä vähäisempi työko-kemuksen määrä selittääkin osan lasten palkkavaikutuksista, niin negatiivinen korrelaatio lasten ja äitien palkkojen välillä säilyy myös aktuaalisen työkokemuksen ja monien muiden työntekijän tuottavuuteen liittyvien piirteiden kontrolloimisen jälkeen. Lasten vaikutus naisten ura- ja palkkakehitykseen näyttääkin olevan huomattavasti monitahoisempi kuin mitä yksinomaan inhimillisen pääoman teorian pohjalta on ajateltavissa.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1044
Päiväys
2006
Keywords
gender wage gap, family gap in wages, parental leave
JEL
J16,J24,J71
Sivuja
18
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi