What makes an entrepreneur independent? Evidence from time use survey

Hyytinen AriRuuskanen Olli-Pekka

Tíivistelmä : Yrittäjien on usein havaittu olevan tyytyväisempiä työhönsä kuin palkansaajien. Tämän eron on arveltu johtuvan siitä, että yrittäjät ovat työssään riippumattomampia ja vapaampia kuin palkansaajat. Tässä tutkimuksessa selvitetään, voisiko tämä riippumattomuuden tunne liittyä joustavuuteen ajankäytössä. Tutkimuksessamme hyödynnettävä yksityiskohtainen ajankäyttöaineisto osoittaa, että niin ei varsin todennäköisesti ole : Yrittäjät työskentelevät pidempään illalla arkipäivisin ja useammin viikonloppuisin kuin palkansaajat. Vaikka kyky ajoittaa työntekoa normaalin työviikon ulkopuolelle voi olla merkki joustavuudesta ajankäytössä, havaitsemme, että yrittäjillä on vähemmän puhdasta vapaa-aikaa ja että he ovat palkansaajia harvemmin arkipäivinä pois töistä esimerkiksi sairauden vuoksi. Havaitsemme myös, että ne yrittäjät, joilla on pieniä lapsia, ovat useammin töissä kello 17.00 jälkeen, jolloin päiväkodit sulkeutuvat, kuin palkansaajat, joilla on pieniä lapsia. Näiden havaintojen valossa ei ole yllättävää, että yrittäjät tuntevat olevansa useammin kiireisiä kuin palkansaajat.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1029
Päiväys
2006
Avainsanat
yrittäjyys, ajankäyttö, työtyytyväisyys
Keywords
entrepreneurship, allocation of time, job satisfaction
JEL
M13,J22,J28
Sivuja
28
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti