Industrial Renewal and Growth through Nanotechnology ? – An Overview with Focus on Finland

Palmberg ChristopherNikulainen Tuomo

Tuskin mihinkään muuhun teknologiaan on investoitu niin lyhyessä ajassa yhtä paljon T&K rahoitusta kuin nanoteknologiaan. Nanoteknologialla tarkoitetaan yleensä toiminnallisesti uudentyyppisiin materiaaleihin ja nanomittakaavaan (1-100nm) rakenteisiin perustuvien komponenttien ja laitteiden suunnittelemista ja valmistamista erityyppisiin sovelluksiin. Nanoteknologia nähdään geneerisenä yleiskäyttöisenä teknologiana jolla uskotaan olevan potentiaalia merkittävästi uudistaa useiden teollisuuden alojen toimintaa. Kehitys on kuitenkin vielä varsin varhaisessa vaiheessa ja on vielä epäselvää millä tavalla ja mihin suuntaan nanoteknologia kehittyy, varsinkin applikaatioalueiden ja kaupallistamisväylien näkökulmasta. Tämän työpaperin tarkoitus on jäsentää nanoteknologia innovaatiotutkimuksen ja taloustieteen kirjallisuuden ja olemassa olevien tutkimusten kautta sekä tuottaa uutta tietoa Suomen nanoteknologian kehityksestä. Paperissa pohditaan pystyykö nanoteknologia todellakin kehittymään yleiskäytölliseksi teknologiaksi sekä miten nanoteknologia voisi kaupallistua. Suomessa investoidaan myös suhteellisen paljon nanoteknologiaan. Joitakin uusia yrityksiä on jo syntynyt mutta kehitys on vielä vahvasti tiedevetoinen ja suuryritysten rooli on vielä vähäinen. Tämä näkyy erityisesti nanoteknologia-julkaisujen voimakkaana kasvuna sekä patentoinnin vähäisessä määrässä. Applikaatioalueita on pääasiallisesti syntymässä prosessi- ja kemian teollisuudessa.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1020
Päiväys
2006
Avainsanat
nanoteknologia, yleiskäyttöiset teknologiat, teollisuuden uudistuminen, Suomi
Keywords
nanotechnology, general purpose technology, industrial renewal, Finland
JEL
032,033,040
Sivuja
45
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti