Sosiaalietuuksien rahoituksen hinta- ja hyvinvointivaikutukset kotitaloussektorissa

Rantala Olavi

Tutkimuksessa kehitetään mallia, jolla voidaan arvioida sosiaalietuuksien kustannusten vaikutuksia tuottaja- ja kuluttajahintoihin sekä erityyppisten ja sosioekonomiselta asemaltaan erilaisten kotitalouksien hyvinvointiin. Tuottajahintoja määrittävällä panos-tuotoshintamallilla voidaan ottaa toimialojen tuottajahintojen määräytymistä tarkasteltaessa huomioon työvoimakustannusten suora kustannus- ja hintavaikutus kullakin toimialalla sekä välituotekaupan kautta muille toimialoille heijastuvat kustannus- ja hintavaikutukset. Kuluttajahintamallissa tuottajahinnat ja kulutukseen kohdistuva välillinen verotus vaikuttavat huomattavan eri lailla erilaisten kulutushyödykkeiden ja palveluiden hintoihin. Työnantajien sosiaalivakuutusmaksujen korotus aiheuttaa suurimman hintapaineen kotitalouksien terveydenhoitomenoihin ja siten hieman muita kotitalousryhmiä suuremman hyvinvointitappion vanhus- ja eläkeläistalouksille. Arvonlisäverotuksen kiristäminen nostaa eniten elintarvikkeiden, vaatteiden ja jalkineiden, kotitalouskaluston sekä kulttuurin ja vapaa-ajan menoryhmien kuluttajahintoja. Hyvinvointitappio on suurin kahden huoltajan lapsiperheissä lähinnä elintarvikemenojen ja kotitalouskaluston suurehkojen meno-osuuksien takia. Sosio-ekonomisia kotitalousryhmiä vertailtaessa hyvinvointitappio on työntekijöiden ja toimihenkilöiden kohdalla muita ryhmiä suurempi.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1016
Päiväys
2006
Avainsanat
Tuottajahinnat, kuluttajahinnat, kulutusrakenteet
Keywords
Producer prices, consumer prices, consumption structure
JEL
D12,D57,E31
Sivuja
21
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi