Productivity, Hours Worked, and Tax/Benefit Systems in Europe and Beyond

Tässä tutkimuksessa analysoidaan työvoiman tuottavuuden ja työikäisen väestön keskimäärin tekemien työtuntien määrän kehitystä EU25- ja muissa OECD-maissa vuosina 1960-2004. Tutkimuksessa painotetaan verotuksen, etuisuuksien ja muiden työmarkkinamuuttujien mahdollisia vaikutuksia. Ensin kuvataan tuottavuuden ja tehtyjen työtuntien kehitystä erityisesti EU15-maissa verrattuna Yhdysvaltoihin. Sitten käytämme sekä poikkileikkausanalyysia vuosille 1995-2004 että paneelianalyysia vuosille 1960-2004 havaitun kehityksen selittämiseksi. Verotus ja bruttomääräinen työttömyyskorvausaste eivät selitä tuottavuuden kasvua. Sen sijaan tuottavuuden kasvuun ovat vaikuttaneet positiivisesti kiinteät, t&k- ja ICT-investoinnit sekä korkeampi koulutus ja vähäisempi hyödykemarkkinoiden regulaatio. Tulosten mukaan verot ja bruttomääräinen työttömyyskorvausaste vaikuttavat kuitenkin negatiivisesti keskimääräisiin tehtyihin työtunteihin. Lisäksi työehtosopimusten kattavuuden suhde ay-jäsenyyden laajuuteen sekä korkeampi hyödykemarkkinoiden regulaatio näyttävät vaikuttavan tehtyjä työtunteja vähentävästi.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1015
Päiväys
2006
Avainsanat
tuottavuus, kasvu, tehdyt työtunnit, konvergoituminen
Keywords
Productivity, growth, hours worked, convergence
JEL
O47,J24,O57,C33
Sivuja
34
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti