Arvio t&k-verokannusteen vaikutuksista yritysten toimintaan Suomessa

Tiivistelmä

Arvioimme tässä raportissa vuosina 2013 ja 2014 voimassa ollutta t&k-toiminnan verotukea, joka salli yritysten vähentää t&k-palkkamenot yhtiöveron alaisesta tulosta tietyin ehdoin kaksinkertaisina. Tutkimus koostuu kirjallisuuskatsauksesta, tilastollisesta analyysistä ja innovaatiotoimintaa harjoittaville yrityksille suunnatusta kyselytutkimuksesta. Tulosten perusteella verotuki ei saavuttanut sille asetettuja tavoitteita. T&k-toiminnan lisävähennystä käytettiin selvästi odotettua vähemmän, eikä se kohdistunut toivotusti suoran tuen katvealueille. Tilastollisen näytön tuottaminen tuen vaikuttavuudesta oli hankalaa vertailuasetelman puuttumisen vuoksi, mutta saadut tulokset viittaavat siihen, ettei kokeiltu verotuki lisännyt merkittävästi tutkimusta ja tuotekehitystä. Kansainvälisten tutkimusten perusteella verotuet lisäävät panostuksia t&k-toimintaan, mutta vähemmän kuin tukieuroa vastaavan määrän. Suomen tukikokeilun tulosten perusteella on vaikea nähdä edes paremmin suunnitellun ja tiedotetun verotuen tuovan suurta lisäarvoa nykyiseen suoriin tukiin perustuvaan innovaatiojärjestelmään.

A Study on the Finnish R&D Tax Credit of the Years 2013–2014

Abstract

In this report, we analyze the Finnish R&D tax incentive scheme of the years 2013 and 2014. Under the scheme, firms were eligible for double corporate tax deduction incentive on labor expenses incurred for undertaking R&D activities. Our report consists of a literature review, an empirical analysis of the Finnish register data, and an internet survey. We find that the scheme failed to reach its anticipated impact. The deduction was claimed far less than expected, the actual tax loss being only 8 % of the expected tax loss. Furthermore, our analysis suggests that the R&D tax incentive failed to reach clear, blind spots in the current Finnish, mainly direct-subsidy-based innovation system. Although the scheme’s design does not allow an unambiguous analysis of its impact on the R&D expenditure, our tentative results suggests that its impact remained rather small. The previous, international literature shows that the R&D tax incentives have an increasing effect on the R&D expenditures, but the impact tends not to exceed the amount of the tax subsidy. Based on our results it is unlikely that even a better-designed R&D tax deduction scheme would bring great value-added to the current, Finnish innovation system.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 51
Päiväys
11.03.2016
Avainsanat
T&k, Verotuki
Keywords
R&D, Tax credits
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
O38, H25
Sivuja
55
Kieli
Suomi