Arvio t&k-verokannusteen vaikutuksista yritysten toimintaan Suomessa

Arvioimme tässä raportissa vuosina 2013 ja 2014 voimassa ollutta t&k-toiminnan verotukea, joka salli yritysten vähentää t&k-palkkamenot yhtiöveron alaisesta tulosta tietyin ehdoin kaksinkertaisina. Tutkimus koostuu kirjallisuuskatsauksesta, tilastollisesta analyysistä ja innovaatiotoimintaa harjoittaville yrityksille suunnatusta kyselytutkimuksesta. Tulosten perusteella verotuki ei saavuttanut sille asetettuja tavoitteita. T&k-toiminnan lisävähennystä käytettiin selvästi odotettua vähemmän, eikä se kohdistunut toivotusti suoran tuen katvealueille. Tilastollisen näytön tuottaminen tuen vaikuttavuudesta oli hankalaa vertailuasetelman puuttumisen vuoksi, mutta saadut tulokset viittaavat siihen, ettei kokeiltu verotuki lisännyt merkittävästi tutkimusta ja tuotekehitystä. Kansainvälisten tutkimusten perusteella verotuet lisäävät panostuksia t&k-toimintaan, mutta vähemmän kuin tukieuroa vastaavan määrän. Suomen tukikokeilun tulosten perusteella on vaikea nähdä edes paremmin suunnitellun ja tiedotetun verotuen tuovan suurta lisäarvoa nykyiseen suoriin tukiin perustuvaan innovaatiojärjestelmään.

JEL: O38, H25
Päiväys: 11.03.2016
Sivuja: 55
Hinta: 15 €
Kieli: Suomi
ISSN: 2323-2447
2323-2455 (Pdf)
ETLA Raportit – Reports 51