Universities, Funding Systems, and the Renewal of the Industrial Knowledge Base – UNI Project Findings

Luukkonen Terttu (ed.)

Abstract

An important prerequisite for the renewal of Finland’s industrial and economic base is the ability of the universities to promote the renewal of the knowledge base. The UNI project studied ways in which changes in external funding mechanisms and recent governance changes in Finnish universities have changed the framework conditions influencing innovativeness and innovation in university research. Innovation here refers to novel approaches and potentially, breakthrough research, requiring risk-taking. The UK provided a comparative perspective for the study. This report reprints four separate policy briefs and reports that the UNI project has produced and provides an overall concluding chapter for them.

A major conclusion of the study is that, so far, there has not been much impact from the recent policy changes on intellectual innovation in research in Finland. University governance influences research content very indirectly and is mediated by multiple other factors, meaning that policy changes are not, at least in the short run, translated into changed research content. As far as research funding organisations are concerned, Finland has not had a funding organisation that encourages risk-taking and intellectual innovation in research. Recent policy changes have not fundamentally altered this situation. In the UK, the established practice of performance measurement of universities seems to narrow notions of appropriate research content and standards of performance and is becoming an ominous factor in reducing variety and risk-taking in university research. This phenomenon is further developed in the UK, but Finland seems now to be ‘catching up’.

In industry-university collaboration short-term commissions and most of Tekes’ industrial collaboration support draw on existing knowledge and know-how and are not intended to promote highly innovative and high-risk activities. More flexible and longer-term contracts can in principle promote such research activities provided that the knowledge they produce will be in the public arena since scientific breakthroughs, to bear fruit, require a great deal of further development and wide adoption of the novel concepts, methods etc. by the scientific community.

Yliopistot, rahoitusjärjestelmät ja teollisen tietopohjan uusiutuminen – UNI-projektin tuloksia

Tiivistelmä

Suomen teollisuuden ja talouden uusiutumiselle on tärkeää, että yliopistotutkimus edistää tätä tukevan tietopohjan radikaalia kehitystä. UNI-hanke tutki, missä määrin ulkopuolisen rahoituksen mekanismit ja yliopistojen johtamiskäytännöt vaikuttavat yliopistotutkimuksen innovatiivisuuteen ja ovatko tutkimuksen (intellektuaalinen) innovatiivisuus ja riskialttius muuttuneet sen vuoksi, että yliopistojen ulkoisen rahoituksen mekanismeissa ja yliopistojen strategisessa johtamisessa on tapahtunut muutoksia uuden korkeakoululainsäädännön vuoksi. Innovatiivisuus tässä tarkoittaa aivan uusia lähestymistapoja ja mahdollisesti läpimurtotutkimusta, joka edellyttää riskien ottoa. Tutkimuksen kohteena oli yliopistotutkimus Suomessa, mutta Iso-Britannia tarjosi Suomen tilanteelle vertailukohdan. Tämä raportti sisältää neljä hankkeen politiikka-relevanttia muistiota sekä kokonaisjohtopäätöksiä sisältävän luvun.

Tutkimuksen merkittävin johtopäätös on, etteivät edellä mainitut tutkimuksen olosuhteiden muutokset ole muuttaneet paljoakaan tutkimuksen innovatiivisuutta ja riskialttiutta. Yliopistojen strateginen johtaminen vaikuttaa tutkimuksen sisältöön vain epäsuorasti ja monien tekijöiden välittämänä ja siksi sen vaikutukset eivät näy tutkimuksen sisällöissä ainakaan lyhyellä tähtäimellä. Rahoitusmekanismit ja -organisaatiot taas eivät ole kannustaneet riskien ottoon ja innovatiivisuuteen ylipäätään, eivätkä viime aikojen muutokset ole olennaisesti muuttaneet tilannetta. Isossa-Britanniassa vakiintunut yliopistotutkimuksen arviointi on tulemassa merkittäväksi riskien ottoon vaikuttavaksi tekijäksi, joka kaventaa näkemyksiä tutkimussisällöistä ja tutkimuksen laatustandardeista ja sitä kautta voi vähentää tutkimuksen lähestymistapojen moninaisuutta ja riskien ottoa. Tämä ilmiö on kehittynyt pitkälle Isossa-Britanniassa, mutta Suomi on hyvää vauhtia tulossa perässä.

Yritysyhteistyössä lyhyen tähtäimen toimeksiannot sekä valtaosa Tekesin tuesta perustuvat olemassa olevaan tietoon eikä niitä sen vuoksi ole tarkoitettu tukemaan merkittäviä irtiottoja ja innovatiivisuutta tai riskien ottoa. Osa yritysyhteistyöstä käsittää myös joustavampia ja pitemmän tähtäimen tutkimushankkeita, jotka voivat mahdollistaa tällaisen kehityksen kuitenkin edellyttäen että tutkimustulokset ovat tiedon jatkokehittelyn vuoksi julkisia.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 33
Päiväys
25.09.2014
Avainsanat
Yliopistotutkimus, Tutkimuksen rahoitus, Tutkimuksen intellektuaalinen innovatiivisuus, Yliopistojen johtaminen
Keywords
University research, Research funding, Intellectual innovation in research, University governance
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
O38, O39
Sivuja
68
Kieli
Englanti