Suomen CO2-päästöt 2019–2023 ja hiilineutraalisuustavoitteen saavuttaminen

Tiivistelmä

Ilmastonmuutoksen vastustamiseksi Euroopan unioni ja Suomi sen jäsenmaana pyrkivät saavuttamaan hiilineutraalisuuden vuoteen 2050 mennessä, Suomi jo vuoteen 2035 mennessä. Tässä muistiossa on arvioitu Suomen kasvihuonekaasupäästöjen (CO2-ekv.) kehitystä vuosina 2019–2023 Etlan uusimman Suhdanne- ja toimialaennusteen pohjalta. Kasvihuonekaasupäästöjä vähentävä teknologinen muutos on avainasemassa hiilineutraalisuuden saavuttamisessa. Ennusteessa on tehty kolme teknologiaoletusta, jotka kuvaavat tuotannon arvonlisäyksen päästöintensiivisyyden mahdollista kehitystä.

Perusuralla, joka rakentuu toimialojen arvonlisäyksen ennustettuun kehitykseen ja niiden tuotannon päästöintensiivisyyden keskimääräiseen muutokseen viime vuosina, CO2-ekv. päästöjen määrä vähenee vuoteen 2023 asti keskimäärin vajaat kaksi prosenttia vuodessa. Tämä ei riitä hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseen nykyisellä hiilinielulla, jolla vähenemistarve olisi yli seitsemän prosenttia vuodessa. Teknologisen kehityksen on siis kiihdyttävä selvästi viime vuosien vauhdista.

Julkinen sektori voi tukea hiilineutraalisuuden saavuttamista muun muassa t&k-rahoituksella, poistamalla tavoitteen kannalta haitalliset tukiaiset, asettamalla haittaveroja ja olemalla aktiivinen EU:n päästökaupan kehittämisessä. Hiilineutraalisuustavoite voidaan ottaa huomioon myös julkisissa hankinnoissa ja infrastruktuuri-investoinneissa.

CO2 Emissions in Finland 2019–2023 and the Carbon Neutrality Objective

Abstract

In order to fight the climate change, the European Union and Finland as its member country are seeking carbon neutrality by 2050, Finland already by 2035. In this brief, we assess the development of Finnish greenhouse gas emissions (CO2 equivalent) in 2019–2023 based on ETLA’s most recent macroeconomic and industry sector forecasts. Technological change that will cut greenhouse gas emissions is paramount for the efforts to reach carbon neutrality. We use three technological assumptions that describe how the emission intensity of value added may develop.

Our baseline scenario, based on how value added will change in each industry combined with their average development in emission intensity over the past few years, shows that the aggregate emissions will decrease on average by less than two per cent annually up until 2023. This will not be enough to reach the carbon neutrality target with current carbon sinks with which the average required annual rate of decrease would be over seven per cent. Consequently, technological change needs to accelerate considerably.

The public sector can support the efforts to reach carbon neutrality by, among other things, R&D funding, removing harmful subsidies, introducing environmental taxes, and being active in the development of the EU’s emissions trading system. Carbon neutrality can also be taken into account in public procurement and infrastructure investments.

Julkaisun tietoja

Tutkimusryhmä
Makrotalous ja julkistalous
Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 84
Päiväys
21.01.2020
Avainsanat
Talousennuste, CO2, Hiilineutraalisuus, Päästökauppa
Keywords
Economic forecast, CO2, Carbon neutrality, Emissions trading
ISSN
2323-2463
JEL
E17, O11, O30, O44, O47
Sivuja
10
Kieli
Suomi