Mihin pankkiunionia tarvitaan?

Suvanto AnttiVirolainen Kimmo

Tiivistelmä

Kesällä 2012 alulle pantu pankkiunionihanke on edennyt ripeässä tahdissa. Yhteinen valvontamekanismi aloittaa toimintansa EKP:n yhteydessä jo marraskuussa 2014. Yhteisestä kriisinratkaisumekanismista päätettiin keväällä 2014. Sen on määrä olla toimintakunnossa vuoden 2015 alussa. Pankkiunionia on perusteltu tarpeella katkaista pankkien ja niiden kotivaltioiden välinen kohtalonyhteys. Yhtä tärkeä perustelu on turvata sisämarkkinoiden toiminta. Jos rajat ylittävä pankkitoiminta on merkittävää, kotimaan valvonta ei enää ole riittävää. Jos pankit kasvavat ulkomaisten toimintojensa vuoksi hyvin suuriksi suhteessa niiden kotivaltion taloudelliseen kokoon, valtion ja pankkien välinen keskinäisriippuvuus kasvaa. Pankkiunionin suurin haaste lähivuosien aikana on kapasiteetin ja uskottavuuden rakentaminen. Ensimmäinen koetinkivi on meneillään oleva taseiden kattavan arvion ja stressitestien onnistunut läpivieminen. Uusi valvontaelin joutuu myös teoillaan todistamaan, että mitkään kansalliset intressit tai suurten pankkien edunvalvonta eivät vaikuta sen tekemiin päätöksiin.

Why Do We Need a Banking Union?

Abstract

The project to build up a banking union in Europe was launched in summer 2012. Thereafter the progress has been fast. Single Supervisory Mechanism will embark on November 1, 2014. A decision on the Single Resolution Mechanism was made in Spring 2014. It should be up and running as of the beginning of 2015. The main rationalisation for the banking union has been the aspiration to to break the vicious circle between banks and sovereigns. Equally important rationalization is to safeguard the smooth operation of the single market. If the cross-border banking is significant, home-country supervision is no more sufficient. If banks become, thanks to large-scale cross-border operations, very large in relation to the economic size of the home country, the interdependence of the banks and the sovereign increases. The greatest challenge of the banking union project in the coming years is to build up both the capacity and the credibility. The first test is the successful execution of the asset quality review of the bank balance sheets and the subsequent stress tests. The new supervisory mechanism needs to prove that neither national interests nor lobbying by major financial institutions have any influence on its decisions.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 26
Päiväys
07.05.2014
Avainsanat
Pankkiunioni, Rahoitusvalvonta, Kriisinratkaisu, Sisämarkkinat
Keywords
Banking union, Financial supervision, Bank resolution, Single market
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
F15, G21, G28
Sivuja
26
Kieli
Suomi