Export Promotion Rationales and Impacts – A Review

Aalto EeroGustafsson Robin

Abstract

We review the extant research on the government export promotion policy interventions, concentrating on export promotion agencies (EPA). Based on the research literature, the review synthesizes export promotion policy intervention rationale and economic justifications for the intervention, impact evaluations of the export promotion interventions, and current forms of export promotion.

We identify two types of information related market failures, information spillovers and information asymmetry, justifying public intervention and use of public funds to support firm exporting. Furthermore, four distinct economic and non-economic policy outcome objectives can be identified, accrued in the firm, industry or macro-economic level from increased exporting. Export promotion policy intervention as such impacts both export performance of firms, as well as industry and macro-economic performance of a country. However, export promotion impact studies indicate heterogenous effects on countries, firms, export barrier types, markets and products.

With regards to policy interventions, it is especially SME firms who lack key competences to operate in the foreign markets. EPA services can help SMEs to overcome the external and internal barriers to internationalization by providing information, training, and other types of support as external resources. Public policy interventions are as such a means to share risks and to offer motivational stimuli for the SME executives to seek growth in the foreign markets.

Katsaus viennin edistämisen oikeutukseen ja vaikutuksiin

Tiivistelmä

Raportissa esitetään kattava synteesi julkisen sektorin viennin edistämisen oikeutusta ja vaikuttavuutta käsittävästä tutkimuskirjallisuudesta. Katsaus keskittyy viennin edistämisen oikeutukseen, julkisen intervention taloudellisiin perusteisiin, vaikuttavuusarvioon ja viennin edistämisen muotoihin.

Keskeisin oikeutuspohja julkisen sektorin viennin edistämiselle ovat informaatioon pohjautuvat markkinavirheet: Informaation läikyntävaikutukset ja informaatioasymmetriat. Julkinen interventio eritoten tukee pk-yritysten kansainvälistymistä jakamalla riskejä ja kannustamalla yrityksiä hakemaan kasvua kansainvälisesti. Pk-yrityksiltä puuttuu keskeisiä kansainvälistymiseen vaadittavia kyvykkyyksiä, jolloin viennin edistäminen auttaa yrityksiä pääsemään yli ulkoisista ja sisäisistä kansainvälistymisen esteistä tarjoten tietoa, koulutusta ja muita ulkoisia resursseja. Tunnistamme neljä keskeistä viennin edistämisen vaikutuksiin liittyvää tavoitetta: suora viennin kasvu, yritysten uudistuminen, kansantaloudelliset vaikutukset ja yhteiskunnalliset tavoitteet. Viennin edistäminen vaikuttaa täten suoraan yritysten ja kansantalouden viennin määrään ja epäsuorasti yritysten uudistumiseen ja makrotaloudellisiin muuttujiin. Viennin edistämisen vaikutusarviot sisältävät vielä poikkeavia tuloksia liittyen vaikutuksiin maatasolla, yrityksissä, vienninesteissä, markkinoilla ja vientituotteissa.

Julkaisun tietoja

Tutkimusryhmä
Makrotalous ja julkistalous
Sarja
ETLA Raportit - Reports 100
Päiväys
08.04.2020
Avainsanat
Viennin edistäminen, Kansainvälistymisen edistämisorganisaatiot, Vaikuttavuusarviointi, Politiikka-rationaliteetit
Keywords
Export promotion, Export promotion agencies, Impact evaluation, Policy rationales
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
D83, F20, L15, N70
Sivuja
17
Kieli
Englanti