EU:n ja Yhdysvaltojen mahdollisen kauppa- ja investointikumppanuussopimuksen vaikutuksia suomalaiselle elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle

Tiivistelmä: Euroopan unioni ja Yhdysvallat ovat päättäneet aloittaa neuvottelut transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuussopimuksesta. Sopimus koskisi esteiden vähentämistä muun muassa ulkomaankaupan, suorien sijoitusten ja julkisiin hankintoihin osallistumisen tieltä. Toteutuessaan kyse on merkittävästä liiketoiminnan vapauttamisesta alueella, jolla asuu 825 miljoonaa ihmistä ja missä tuotetaan käyvin valuuttakurssein mitattuna noin 45 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta. Tarkastelemme tutkimuksessa transatlanttisia taloussuhteita tilastojen avulla erityisesti Suomen näkökulmasta ja käymme läpi olemassa olevaa empiiristä taloustieteellistä kirjallisuutta vapaakauppasopimuksen vaikutuksista. Tutkimusta varten on myös tehty kysely Suomessa toimiville yrityksille kumppanuussopimuksen vaikutuksista niiden liiketoimintaan. Vaikutusten arvioidaan olevan selkeän positiivisia.

Abstract:European Union and the United States have decided to start negotiations over a Transatlantic Trade and Investment Partnership. Among other things, the agreement would include a reduction in trade and investment barriers as well as barriers against participation in public procurement projects. If successful, the Partnership agreement would constitute a considerable liberalisation of business activity in an area with 825 million inhabitants and about 45 per cent of world GDP when measured in current exchange rates. We review the transatlantic economic relations especially from the Finnish point of view using statistics, and existing empirical economic research on the effects of a transatlantic free-trade area. We have also made an enquiry to Finnish firms concerning the expected effects on their business activities of a Transatlantic Partnership. The expected effects are clearly positive.

JEL: F14, F15, F2
Päiväys: 15.03.2013
Sivuja: 62
Hinta: 15 €
Kieli: Suomi
ISSN: 2323 – 2455
ETLA Raportit – Reports 8