Estonia in Global Value Chains

Ali-Yrkkö JyrkiMattila JuriSeppälä Timo

Abstract

In this study, we analyse Estonia’s position in global value chains using World Input-Output Data and firm-level data. We find that 69% of Estonia’s total exports are intermediate goods and services, exceeding the EU average (65%). Two-thirds of Estonian imports are intermediates. Our findings suggest that Estonia is heavily involved in vertically and geographically fragmented production even though its most significant trading partners are its neighbouring countries. We also analyse the value chains of two significant companies operating in the Estonian economy along with their GDP contributions. According to our findings, the GDP contributions generated by the exports of these two companies vary significantly from one another. The euros generated from exports do not contribute equally to the national economy.

Viro globaaleissa arvoketjuissa

Tiivistelmä

Tässä raportissa analysoidaan Viron asemaa globaaleissa arvoketjuissa käyttämällä sekä kansainvälistä panos-tuotos -aineistoa (WIOD) että yritystason dataa. Tulokset osoittavat, että 69 % Viron viennistä on välituotteiden ja -palveluiden vientiä, mikä ylittää EU:n keskiarvon. Kaksi kolmasosaa Viron tuonnista on välituotteita ja -palveluita. Tulokset viittaavat siihen, että Viro on suuressa määrin osallisena vertikaalisesti sekä maantieteellisesti pirstoutuneissa tuotantoketjuissa, vaikkakin Viron suurimmat kauppakumppanit ovat sen lähimmät naapurimaat. Raportissa analysoidaan myös kahden merkittävän Virossa toimivan yrityksen arvonketjua ja niiden tuottamaa bkt-vaikutusta. Tulokset osoittavat, että näiden välillä on erittäin suuria eroja sen suhteen, miten niiden vienti vaikuttaa Viron bkt:een. Jokainen viennistä saatu euro ei synnytä samanlaista hyötyvaikutusta kansantalouteen.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 69
Päiväys
11.01.2017
Avainsanat
Globaali arvoketju, Arvonlisä, Bkt, Jalostusarvo, Vienti, Viro
Keywords
Global value chains, GVC, GDP, Exports, Gross domestic product, Value added, Estonia, Granular
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
D22, F14, F6, F62, F68, L2
Sivuja
24
Kieli
Englanti