Esiselvitys yhteiskunnallisesta yrittämisestä – Katsaus yhteiskunnallisiin yrityksiin ja vaikuttavuusinvestoimiseen Suomessa

Kotiranta AnnuWidgrén Joona

Tiivistelmä

Tämän selvityksen tavoitteena on ollut tuottaa määrällistä ja laadullista tietoa suomalaisesta yhteiskunnallisen yrittämisen kentästä. Hankkeessa toteutetun kyselyn perusteella Suomessa on arviolta reilut 19 000 yhteiskunnallista yritystä, jotka työllistävät noin 125 000 henkeä. Arviot moninkertaistavat aiemmat näkemykset yhteiskunnallisten yritysten merkityksestä työllistäjinä Suomessa.Tunnistautuneet yhteiskunnaliset yritykset luovat yhteiskunnallista arvoa osana ydintuotettaan tai -palveluaan ja toimivat pääosin sosiaali- ja terveysalalla. Yhteiskunnallisten yritysten ongelmiksi muodostuvat tarkkarajaisen määritelmän puute sekä se, että vain harva yhteiskunnallinen yritys mittaa ja raportoi tärkeintä tavoitettaan, yhteiskunnallista vaikuttavuutta.Vaikuttavuuden arviointi nousee keskiöön tarkasteltaessa uusia, erityisesti yhteiskunnalliseen yrittämiseen soveltuvia rahoitusmuotoja. Kansainvälisesti vaikuttavuusinvestoiminen eri muodoissaan on lisännyt suosiotaan viime vuosina. Uusien rahoitusmuotojen avulla myös kotimaisten yhteiskunnallisten yritysten rahoituspohjaa, ja sitä kautta toiminnan volyymia, olisi mahdollista laajentaa; toistaiseksi tunnistautuneiden yhteiskunnallisten yritysten merkittävimmät rahoittajat löytyvät julkiselta sektorilta.

Overview of Social Enterprises and Impact Investment in Finland

Abstract

The aim of this report has been to produce an analysis of the state of the social enterprises in Finland. Based on a comprehensive survey, there are roughly 19 000 social enterprises in Finland that employ around 125 000 persons. These estimates produced in this report multiply the views on the magnitude of the phenomenon. Self-identified Finnish social enterprises produce social value though their products or services and mostly in the field of social services and welfare. The main hindrances on the way of the growth of the sector are the lack of an unambiguous definition of a social enterprise and the shortages in measuring the most important outcome, social impact. Measuring and valuing the impact is a key element in attracting funding for social enterprises. New means of impact investment attract not only attention but also capital that seeks for targets, especially in Europe. This additional funding is a much needed in the sector that attracts it’s outside financing currently mostly from public sector and struggles to find financing critical for future growth.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 46
Päiväys
23.10.2015
Avainsanat
Yhteiskunnalliset yritykset, Sosiaaliset yritykset, Vaikuttavuusinvestointi
Keywords
Social enterprises, Impact investment
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
L38, L26, N34, P13, G23, G24, M14, G11, G14
Sivuja
42
Kieli
Suomi