The Specificities of Finnish Industrial Policy – Challenges and Initiatives at the Turn of the Century

Palmberg ChristopherYlä-Anttila Pekka

Suomen talouden kehitys 1990-luvulla osoittaa, että tieto ja osaaminen voivat olla todella merkittäviä tekijöitä talouden kasvussa ja rakennemuutoksessa. Raaka-aine-, energia- ja pää-omaintensiivinen talous muuttui vuosikymmenessä suurelta osin osaamisvetoiseksi. Suomi on sijoittunut kansainvälisten kilpailukykyvertailujen kärkeen ja menestynyt hyvin myös esimerkiksi OECD :n koulusaavutuksia mittaavassa PISA-tutkimuksessa. Raportti tarkastelee elinkeinopolitiikan roolia
talouden ja teollisuuden rakennemuutoksessa, sen erityispiirteitä suhteessa muihin kehittyneisiin maihin sekä viimeaikaista ja näkyvissä olevaa muutosta politiikka-ajattelussa. Raportissa kuvataan elinkeinopolitiikan tavoitteissa, keinoissa ja organisaatioissa tapahtuneita muutoksia 1990-luvulla sekä arvioidaan lopuksi politiikan menestyksellisyyttä. Elinkeinopolitiikan painopisteen muutos, jossa innovaatio- ja teknologiapolitiikka sekä kansallinen innovaatiojärjestelmä nostetaan tärkeimmälle sijalle, on vaikuttanut Suomen talouden menestymiseen.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 973
Päiväys
2006
Avainsanat
Suomi, elinkeinopolitiikka, innovaatiojärjestelmä, klusterit, globalisaatio
Keywords
Finland, industrial policy, innovation systems, clusters, globalization
JEL
O31,O38
Sivuja
25
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti