The Impact of Networking on Firm Performance – Evidence from Small and Medium-Sized Firms in Emerging Technology Areas

Kalm Matias

Viimeaikainen kehitys verkostotutkimuksessa on kasvattanut kiinnostusta organisaatioiden välisten suhteiden tutkimiseen sosiaalitieteiden tutkijoiden keskuudessa. Yksi tärkeimmistä tutkimusalueista on selvittää, miten yrittäjyystutkimus ja verkostosuhteet vaikuttavat yrityksen menestykseen. Tästä huolimatta olemassa oleva kirjallisuus koostuu pääosin vain laadullisista tapaustutkimuksista ja määrällisistä tutkimuksista, jotka analysoivat lähinnä yrityskauppa- tai patenttidataa.

Tämä työ tutkii yritysten yhteistyösuhteiden ja yrityksen kasvun välistä yhteyttä empiirisesti analysoimalla toimijoiden välisiä suhteita sekä vastaamalla tutkimuskysymykseen : ”Miten verkostosuhteet vaikuttavat teknologialähtöisten yritysten kasvunopeuteen ja kansainvälistymiseen uusilla teknologia-aloilla?”. Lisäksi työssä tutkitaan yritysten yhteistyösuhteiden ja kansainvälistymisen välistä yhteyttä.

Tutkimusta varten haastateltiin 53 suomalaisen pienen ja keskisuuren yrityksen edustajaa. Tutkimuksessa käytetään sekä kuvailevia että regressioanalyysin menetelmiä analysoimaan yhteistyösuhteiden ja yrityksen kasvun tai kansainvälistymisen yhteyttä. Yrityksen kasvua mitataan sekä liikevaihdon että henkilöstön kasvulla. Lisäksi aktiivisuus yhteistyösuhteissa jaetaan tutkimuksessa kahteen komponenttiin : kasvavaan ja jatkuvaan aktiivisuuteen verkostotoimijoiden kanssa. Tutkimuksessa huomioidaan mahdollisia kausaliteettiin liittyviä ongelmia luomalla aktiviteettimuuttujat yhteistyösuhteiden lukumäärän sijasta niiden tärkeyden perusteella.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että lisääntyvä aktiivisuus verkostotoimijoiden kanssa on positiivisesti yhteydessä sekä yrityksen että liikevaihdon ja henkilöstön kasvun suhteen. Tämän lisäksi tulokset osittain tukevat hypoteesia, että jatkuva aktiivisuus on positiivisesti yhteydessä yrityksen kasvuun. Tutkimustulokset myös viittaavat kasvuyritysten hyötyvän lisääntyvästä aktiivisuudesta sekä tulevien että nykyisten toimijoiden kanssa monipuolisessa verkostossa. Tulokset osoittavat myös, että julkisen sektorin toimijoiden ja verkostojen merkitys on aktiivisissa verkostosuhteissa vähäinen.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1278
Päiväys
2012
Avainsanat
yritysten väliset suhteet, yrityksen kasvu, kansainvälistyminen, verkostot
Keywords
interorganisational relationships, firm growth, internationalisation, networks
Sivuja
82
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti