Investoinnit Suomessa. Kehitys ja kansainvälinen vertailu

Kaitila VilleYlä-Anttila Pekka

Raportissa tarkastellaan investointikehitystä Suomessa toimialoittain ja investointityypeittäin sekä tehdään kansainvälisiä vertailuja. Investointiaste (kiinteiden investointien suhde bruttokansantuotteeseen) aleni Suomessa 1990-luvun alussa kansainvälisesti korkealta tasolta muun Länsi-Euroopan tasolle. Keskeinen syy oli talouden avautuminen ja kilpailun lisääntyminen. Suomi siirtyi investointivetoisesta kasvusta innovaatiovetoiseen kasvuun. Pääoman käyttö tehostui. Finanssi- ja talouskriisin aikana koko talouden investointiaste on alentunut samaan tapaan kuin muissa kehittyneissä maissa, mutta Suomen investointikehitykseen liittyy muutamia erityispiirteitä. Kriisin aikana – vuosina 2008–2010 – teollisuuden kiinteät investoinnit alenivat Suomessa lähes 40 % eli tuntuvasti enemmän kuin EU-maissa keskimäärin. Osoittautuu myös, että Suomessa investoinnit koneisiin ja laitteisiin ovat 2000-luvulla olleet Suomessa selvästi alemmalla tasolla kuin useimmissa muissa vertailumaissa. Vastaavasti rakennusinvestoinnit ovat suhteellisen suuria. Aineettomat investoinnit ovat tulleet merkittäviksi kasvun lähteiksi kaikissa kehittyneissä maissa. Suomessa erityisesti t&k-investoinnit ovat olleet korkealla tasolla, mutta niiden kasvu on pysähtynyt ja tuleva kehitys riippuu pitkälti ICT-sektorin t&k-toiminnan muutoksista, sillä ICT-sektorin t&k-menot ovat olleet selvästi yli puolet kaikista yrityssektorin t&k-menoista.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1267
Päiväys
2012
Avainsanat
investoinnit, pääoma, tutkimus ja kehitys, suorat sijoitukset
Keywords
investment, capital, research and development, foreign direct investment
JEL
E22,F21,O38
Sivuja
38
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi