Intangible capital and wages: An analysis of wage gaps across occupations and genders in Czech Republic, Finland and Norway

Asplund RitaNapari Sami

Tutkimuksessa tarkastellaan aineettoman pääoman vaikutuksia palkanmuodostukseen teollisuuden toimihenkilöillä tutkimalla palkkaeroja kahden ammattiryhmän välillä. Ensimmäisen ryhmän, ’Inno’ henkilöt, muodostavat toimihenkilöt, jotka työskentelevät ICT -, T&K -, johto- tai markkinointitehtävissä kun taas tämän ryhmän ulkopuolelle jäävät lukeutuvat ’ei-Inno’ toimihenkilöihin. Tutkimuksen toisessa vaiheessa ammattien välisiä palkkaeroja tutkitaan myös sukupuolittain. Tutkimuksessa käytetään vertailukelpoisia aineistoja kolmesta eurooppalaisesta maasta : Tsekin tasavallasta, Suomesta ja Norjasta. Tarkasteluissa hyödynnetään palkkadekomponointimenetelmää,joka perustuu ei-ehdollistetulle kvantiiliregressiolle. Menetelmä mahdollistaa palkkaerojen ja niiden taustalla olevien tekijöiden tutkimisen koko palkkajakaumalla. Aineiston käyttö useammasta maasta ja palkkaerojen tutkiminen palkkajakauman eri pisteissä osoittautuu hyödylliseksi. Havaitsemme esimerkiksi, että vaikka ’Inno’ toimihenkilöiden kokonaistuntiansiot ovat kaikissa kolmessa maassa korkeammat kuin ’ei-Inno’ toimihenkilöiden, niin sekä palkkaerojen tasossa että palkkaeroprofiileissa on huomattavia eroja maiden välillä. Myös tekijät palkkaerojen taustalla vaihtelevat maittain. Sen sijaan sukupuolten palkkaerojen taustalla vaikuttavat tekijät ovat hyvin samankaltaiset maasta tai ammattiryhmästä riippumatta. Sukupuolten palkkaerot eivät selity miesten ja naisten välisillä eroilla mitatussa inhimillisessä pääomassa vaan naisten miehiä heikommasta palkitsemisesta samankaltaisesta osaamisesta.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1248
Päiväys
2011
Avainsanat
sukupuolten palkkaerot, dekomponointi, inhimillinen pääoma, aineeton pääoma, teollisuus, kvantiiliregressio, palkanmuodostus, maavertailu
Keywords
Aineeton pääoma ja palkat: Palkkaerojen tarkastelu ammattiryhmittäin ja sukupuolten välillä Tsekin Tasavallassa, Suomessa ja Norjassa
JEL
J16,J31
Sivuja
22
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti