Do Business Subsidies Facilitate Employment Growth?

Tutkimuksessa analysoidaan julkisten yritystukien (työllistämistuki, t&k-tuki, muut tuet) vaikutuksia yritysten työllisyyden kasvuun. Aineistona on 15508 vähintään 10 henkeä työllistänyttä yritystä vuosilta 2003–2008. Kaikilla tukityypeillä havaitaan selkeä samanaikainen positiivinen yhteys työllisyyden kasvun kanssa. T&K-tuilla on positiivinen vaikutus työllisyyteen myös vuosi tuen saamisen jälkeen, kun työllistämistukien ja muiden tukien osalta positiivinen vaikutus näyttäisi jatkuvan kolmen tukea seuraavan vuoden ajan. Tämän jälkeen erot tuettujen ja ei-tuettujen yritysten välillä katoavat. Toisiaan täydentävillä tuilla eivät näytä olevan vaikutusta työllisyyteen. Tutkimuksessa havaitaan lisäksi Harrisonin ym. (2008) ja Hallin ym. (2008) tutkimusten tavoin, että sekä tuoteinnovaatiot että aiemmin kehitettyjen tuotteiden myynnin kasvu vaikuttavat positiivisesti yrityksen työllisyyden kasvuun. Prosessi-innovaatioilla ei sen sijaan havaita olevan vaikutusta työllisyyden muutoksiin

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1235
Avainsanat
yritystuet, julkinen yritysrahoitus, työ- ja elinkeinopolitiikka, Suomi
Keywords
public subsidies, technology policy, employment growth, Finland
JEL
J23,L10,O33,O38
Sivuja
20
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Englanti