Palkkaerot palveluissa.Palvelualojen osa-ja kokoaikaisten työntekijöiden palkkarakenteen ja -kehityksen tarkastelua

Jokinen Juha-Pekka

Tässä raportissa tutkitaan osa- ja kokoaikaisten työntekijöiden välillä esiintyviä eroja palkkarakenteessa ja -kehityksessä palvelualoilla. Tutkimusaineistona käytetään palvelualoja koskevia Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) jäsenyritysten palkka-aineistoja vuosilta 1990-2006. Raportissa kuvaillaan ja vertaillaan palvelualan palkkajakaumia sekä niiden kehitystä. Tarkastelut tehdään sekä kuukausi- että tuntiansioille, jonka lisäksi tarkastellaan erikseen säännöllisen työajan palkkaa sekä kokonaisansioita. Raportissa kiinnitetään huomiota myös eri sopimusalojen välisiin eroihin. Näin muodostetaan käsitys niistä keskeisimmistä eroista, joita osa- ja kokoaikaisten välillä esiintyy palkkarakenteessa, palkkaeroissa ja palkkakehityksessä. Havaittuja eroja analysoidaan tarkemmin keskittymällä palkkojen hajontaan ja sen kehitykseen, reaalipalkkojen kehitykseen erikseen matala-, keski- ja korkeapalkkaisilla työntekijöille sekä palkkasuhteiden kehitykseen toimipaikkojen sisällä ja niiden välillä.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1211
Päiväys
2010
Sivuja
42
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi