Regional and Global Patterns of Internationalisation of Finnish MNEs

Lundan SariannaTolvanen Juha

Suomalaisten monikansallisten yritysten alueelliset ja globaalit kansainvälistymismuodot

Suomalaisyritysten kansainvälistymistä on viimeaikaisissa tutkimuksissa käsitelty lähinnä suuryrityksiä koskevalla aineistolla. Tämä raportti hyödyntää uutta Orbis tietokantaa, jonka avulla myös pienempien suomalaisyritysten kansainvälistymistä voidaan mitata. Vertaamme ensin Orbiksesta saatavia tietoja Suomen Pankin ja Tilastokeskuksen tietolähteisiin. Raportin toisessa osassa laskemme levinneisyys- tai entropiamittareita, joilla kuvataan yritysten kansainvälisten toimintojen laajuutta ja levinneisyyttä. Näitä mittareita käyttämällä voidaan kansainvälistyneet suomalaisyritykset luokitella neljään ryhmään. Tällä ryhmäjaolla on merkitystä myös tulevan tutkimuksen kannalta, esimerkiksi silloin kun arvioidaan kansainvälistymisen vaikutuksia yritysten kotimaahan.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1170
Päiväys
2008
Avainsanat
monikansalliset yritykset,kansainvälistyminen,entropia
Keywords
multinational enterprises, internationalisation, entropy
JEL
D21,D24,F21,F23,M16
Sivuja
27
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti