Domestic R&D Employment Effects of Offshoring R&D Tasks: Some Empirical Evidence from Finland

Ali-Yrkkö JyrkiDeschryvere Matthias

T&K-toimintojen kansainvälistymisen vaikutukset kotimaahan – Empiirinen tutkimus Suomen aineistolla
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan yritysten tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan (t&k) kansainvälistymisen vaikutuksia kotimaahan. Aineisto koostuu Suomessa toimivista yrityksistä. Ekonometristen analyysien tulosten mukaan sillä, että yrityksellä on t&k-toimintaa ulkomailla ei ole vaikutusta t&k-henkilöstön määrään kotimaassa. Tulokset muuttuvat, kun otetaan huomioon t&k-toiminnan kansainvälistymisen muoto ja yritysten toimiala. Teollisuudessa erityisesti konsernin sisäisellä t&k-toiminnan siirrolla ulkomaille on selvä negatiivinen vaikutus niiden aikomuksiin lisätä t&k-henkilöstöä kotimaassa. Toisaalta t&k-toiminnan laajentamisella ulkomailla on positiivinen yhteys kotimaisen t&k-henkilöstön kanssa. Palvelualoilla puolestaan t&k :n ulkoistaminen ulkomaille vähentää todennäköisyyttä, että yritys lisää t&k-henkilöstöä kotimaassa. Kaiken kaikkiaan tulokset osoittavat, että t&k :n kansainvälistymisen muodolla on vaikutusta siihen, onko koti- ja ulkomainen t&k toisiaan täydentäviä vai korvaavia.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1163
Päiväys
2008
Avainsanat
globalisaatio, kansainvälistyminen, ulkoistaminen, ulkomaille siirtäminen, työllisyys, tutkimus ja kehitys, uudelleensijoittuminen, kotimainen, kotimaa
Keywords
globalisation, internationalisation, outsourcing, offshoring, employment, research and development, spillovers, relocation, domestic, home-country
JEL
J6,J3
Sivuja
31
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti