Naisjohtoiset yritykset muita kannattavampia?

Kotiranta AnnuKovalainen AnneRouvinen Petri

Suomalaisyritysten toimitusjohtajista ja hallitusten puheenjohtajista alle kymmenesosa sekä hallituksen jäsenistä alle neljäsosa on naisia. Laajaan yritysaineistoon perustuvan empiirisen regressioanalyysin perusteella havaitaan, että naistoimitusjohtoinen yritys on keskimäärin noin kymmenen prosenttia vastaavaa miesjohtoista kannattavampi myös lukuisten muiden tekijöiden (kuten yrityskoon ja toimialan) huomioimisen jälkeen. Naisten hallitusosuuden vaikutus on samankaltainen. Hallituksen puheenjohtajan sukupuolella ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä kannattavuuteen. Havainnot perustuvat osittaiskorrelaatioihin; aineistorajoitusten vuoksi syy–seuraussuhteisiin tai taustalta löytyviin selittäjiin ei oteta kantaa.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1110
Päiväys
2007
Avainsanat
sukupuoli, tasa-arvo, syrjintä, yritys, kannattavuus, hallintotapa
Keywords
gender, equality, discrimination, firm, profitability, corporate governance
JEL
J16,J71,L25,M14,M51
Sivuja
23
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi