Do Technology Diffusion Theories Explain the OSS Business Model Adoption Patterns ?

Tutkimuksen tarkoituksena on valottaa kysymystä avoimen lähdekoodin ohjelmistojen (OSS) tarjontaan perustuvien liiketoimintamallien käyttöönoton ajoituksesta ohjelmistoyrityksissä. Peliteoreettiset teknologioiden käyttöönottoa koskevat mallit eivät onnistu selittämään OSS -liiketoimintamallien leviämistä otoksen 716 eurooppalaisen ohjelmistoyrityksen joukossa. Sen sijaan verkostovaikutuksilla näyttäisi olevan huomattava vaikutus OSS -tarjontastrategioiden leviämiseen. Tutkimus tarjoaa myös kontribuution teknologioiden diffuusiota käsittelevään kirjallisuuteen : ekonometrinen malli erottaa, toisin kuin aiemmat empiiriset teknologioiden leviämistä koskevat tutkimukset, ns. syrjäytysvaikutuksen (”replacement effect”). Selvä vanhojen yritysten investointeja uusiin teknologioihin hidastava syrjäytysvaikutus on havaittavissa aineistomme valossa. Odottelu lasku ohjelmistojen hinnoissa – ja täten kaupallisista ohjelmistoista saaduissa lisenssituloissa – nopeuttaa markkinoilla toimivien yritysten OSS -liiketoimintamallien käyttöönottoa vähemmän kuin tapahtuu uusien, markkinoille tulevien yritysten kyseessä ollessa.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1102
Päiväys
2007
Avainsanat
teknologioiden käyttöönoton ajoitus, diffuusio, avoimen lähdekoodin ohjelmat, liiketoimintamallit
Keywords
timing of technology adoption, diffusion, open source software, business models
JEL
C41,D21,D23,L2,L86,O14
Sivuja
26
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti