Determinants of Manufacturing-R&D Co-location

Ketokivi MikkoAli-Yrkkö Jyrki

Mitkä tekijöt vaikuttavat siihen, että valmistus ja T&K-toiminta sijoittuvat samoille alueille?
Tuotanto ja t&k-toiminta näyttävät usein sijoittuvan samoille maantieteellisille alueille. Aina näin ei kuitenkaan ole. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan sekä teoreettisesti että empiirisesti tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotanto- ja t&k-toimintojen yhteissijoittumisen tarpeeseen. Aineisto koostuu 241 Suomessa toimivasta teollisuusyrityksestä. Tilastollisen analyysin tulosten mukaan t&k-ja tuotantotoiminnan yhteissijoittumisen tarve vaihtelee huomattavasti. Yhteissijoittumisen tarve lisääntyy, mitä monimutkaisempi yrityksen tuote tai tuotantoprosessi on. Myös jatkuva uusien tuotteiden valmistuksen aloittaminen ja vanhojen tuotteiden lopettaminen lisää yhteissijoittumisen tarvetta.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1082
Päiväys
2007
Avainsanat
sijaintitekijät, yhteissijainti, tutkimus ja kehitys, valmistus, tuotanto
Keywords
business location decisions, co-location, research and development, manufacturing, contingency theory
JEL
D21,D23,F21,F23,L6,O32
Sivuja
28
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti