Determinants for Foreign Direct Investment in the Baltic Sea Region

Nikula NuuttiKotilainen Markku

Abstract

We have defined the Baltic Sea Region as consisting of the following countries: Denmark, Estonia, Finland, Germany, Latvia, Lithuania, Poland, Sweden, and Russia. We investigate foreign direct investment (FDI) flows from 1995 to 2010 to these countries econometrically. We use two basic models: the first one treats aggregate FDI inflows by countries, and the second focuses on bilateral FDI flows between country pairs. Because of limitations in data availability, the second model is built for a smaller group of countries. In this model we take into account the origin country of the FDI. Our results show that macroeconomic factors such as corporate taxes are important determinants for FDI flows. We notice that these factors and their effects vary between the Baltic Sea Region countries. Foreign trade with the investing country is also a statistically significant determinant for FDI, i.e. the countries that have trade with each other also invest in each other. On the other hand distance between countries doesn’t explain FDI flows. Institutional factors such as EU membership or a common currency are not statistically significant in our estimations but this could be because of data limitations and because of the fact that these changes in countries’ international status are incorporated in the other variables and are also foreseen by the investors.

Suoriin ulkomaisiin sijoituksiin vakuttavat tekijät Itämeren alueella

Tiivistelmä

Olemme määritelleet Itämeren alueeksi Tanskan, Viron, Suomen, Saksan, Latvian, Liettuan, Puolan ja Venäjän. Tutkimme ulkomaisia suoria sijoituksia näihin maihin aikavälillä 1995–2010 ekonometrisen analyysin menetelmin. Käytämme kahta erilaista mallia: ensimmäisessä mallissa tutkitaan suoria sijoituksia kokonaisuuksina ja toisessa mallissa huomioidaan maiden kahdenkeskeiset sijoitusvirrat. Tilastorajoitteiden takia jälkimmäistä mallia ei voida estimoida kaikille maille. Tuloksemme osoittavat, että makrotalouden tekijät, kuten yritysverotus, vaikuttavat suoriin ulkomaisiin sijoituksiin. Havaitsemme myös, että nämä tulokset vaihtelevat eri maiden kesken. Maiden keskinäinen kauppa on myös tilastollisesti merkitsevä tekijä. Toisaalta maiden välinen etäisyys ei vaikuta suorien sijoitusten määrään. Näiden tekijöiden suhteen maittaiset vaihtelut ovat kuitenkin suurempia. Institutionaaliset tekijät kuten euro- tai EU-jäsenyys eivät ole tilastollisesti merkitseviä tekijöitä, mutta tämä voi johtua tilastopuutteista tai siitä, että tällaiset muutokset maan kansainvälisessä asemassa ovat osana muita selittäviä tekijöitä.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 1
Päiväys
06.11.2012
Avainsanat
Ulkomaiset suorat sijoitukset, Itämeren alue, Tanska, Viro, Suomi, Saksa, Latvia, Liettua, Puola, Ruotsi, Venäjä
Keywords
Foreign direct investment (FDI), Baltic Sea Region, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Latvia, Lithuania, Poland, Sweden, Russia
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
F21, F23, F13, F15
Sivuja
37
Kieli
Englanti