Are the Healthier Wealtier or the Wealthier Healthier?The European Evidence

Skalli AliJohansson EdvardTheodossiou Ioannis

Tämä kolmevuotiseen EU-rahoitteiseen tutkimushankkeeseen liittyvä kirja esittää laajan ja ajantasaisen katsauksen tutkimustuloksiin sosioekonomisen ja ammatillisen aseman vaikutuksista ikääntyvän työvoiman terveyseroihin kuudessa Euroopan maassa (Alankomaat, Iso-Britannia, Kreikka, Ranska, Suomi ja Tanska).
Socio-economic and occupational effects on the health inequality of the older workforce (SOCIOLD) -nimisen tutkimushankkeen pääkysymyksiä ovat yksilöllisen sosio-ekonomisen ja/tai ammatillisen aseman vaikutus ikääntyneiden työikäisten henkilöiden fyysiseen ja henkiseen terveyteen ja hyvinvoinnin tunteeseen sekä heidän sosioekonomisen asemansa ja terveytensä vaikutus työkykyyn ja täten työhön osallistumiseen. Syvempi tietämys sosioekonomisen aseman, terveyden ja työmarkkinakäyttäytymisen välisistä riippuvuuksista parantaa Euroopan ikääntyvälle työvoimalle suunnattujen hyvinvointipalvelujen parantamiseen pyrkivien politiikka-aloitteiden kehittämismahdollisuuksia.
Kirjaan on pyritty ottamaan mukaan kaikki tähänastinen tutkimus, sisältäen myös julkaisemattomat ja kunkin maan omalla kielellä kirjoitetut tutkimukset. Luvuissa käydään läpi kussakin maassa tehty empiirinen tutkimus, kuvaillaan saatavilla olevaa dataa, kommentoidaan käytettyjä estimointimenetelmiä ja käsitellään tarkasteltujen tutkimusten metodologisia rajoituksia arvioiden siten kriittisesti niiden luotettavuutta. Tuloksia tarkastellaan ja tulkitaan niiden omassa institutionaalisessa viitekehyksessä, jotta helpotettaisiin niiden vertaamista kansainväliseen tutkimukseen, jota on käyty läpi yhdessä kirjan luvuista. Tällä tavoin lukija voi tunnistaa aukot kunkin maan tiedoissa ja myös arvioida, mitä voitaisiin oppia kunkin maan kokemuksista.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA B 219
Avainsanat
Sosio-ekonominen asema, terveys, työhön osallistuminen, ikääntynyt työvoima, elämäntapa
Keywords
Socio-economic status, health status, labour market participation, older workforce, lifestyle behaviours
JEL
I11,I12,I18,I31,I3
Sivuja
278
Hinta
38 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Englanti