Tuloverotuksen reaalinen muuttuminen Suomessa – Kuusikymmentä vuotta verojen vuoristorataa

Turkkila Juhani

Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on ollut selvittää, miten julkisen vallan tuloverotusta koskevat päätökset ovat vaikuttaneet saman reaalitulon verottamiseen eri vuosina. Erityisesti on osoitettu, millä tavoin päätökset ovat vaikuttaneet luonnollisten henkilöiden tuloverotuksen reaaliseen muuttumiseen tarkasteluajanjaksona vuosina 1948–2008.

Tutkimuksessa olen tarkastellut tuloverolainsäädännön muuttamisen aiheuttamia tuloverojen suhteellisia muutoksia koko väestön tasolla. Olen laatinut useita aikasarjoja keskeisille henkilöllistä tuloverotusta kuvaaville muuttujille. Aikasarjojen perusteella olen laatinut mittarin, joka kertoo tuloverotuksen reaalisen kiristymisen tai kevenemisen vuosittain. Työ on korostetusti kvantitatiivista taloushistoriaa, jossa kuvataan merkityksellisten muuttujien avulla suomalaisen tuloverotuksen rakennetta sekä muutoksia osana kansallista verojärjestelmää.

Keskeiset tuloverolainsäädännön mukaiset käsitteet, joita olen tutkimuksessani tarkastellut, liittyvät veronalaiseen tuloon, tulosta ja verosta tehtäviin vähennyksiin, verotettavaan tuloon, valtion progressiiviseen tuloveroasteikkoon, kunnan tuloveroprosenttiin sekä erilaisten veroluonteisten maksujen maksuprosentteihin. Olen tarkastellut tuloverotuksen reaalista muuttumista näiden, mahdollisimman relevanttien ja operationaalisten muuttujien avulla. Tutkimuksessa on lähdetty liikkeelle koko ajanjakson tuloista ja veroista. Tämän jälkeen on lähdetty purkamaan sitä, mistä tekijöistä verojen muutokset sekä veroasteiden muutokset aiheutuvat.

Suomessa kuten useimmissa muissakin kehittyneissä maissa progressiivisella tuloverotuksella on ollut merkittävä rooli luonnollisten henkilöiden tuloihin ja omaisuuteen kohdistuvassa verotuksessa. Tämän vuoksi olen tutkimuksessani erityisesti paneutunut tarkastelemaan valtion tuloveroasteikkoa, siihen liittyviä käsitteitä sekä asteikkoa kuvaavien suureiden mittaamista.

Kun tarkastellaan tuloverotusjärjestelmää kokonaisuutena, joka käsittää valtion ansiotulojen progressiivisen tuloverotuksen ohella suhteellisen tuloverotuksen sekä tuloverotuksen vähennysjärjestelmän, tarkastelu monimutkaistuu huomattavasti. Olen tarkastellut sekä vähennysjärjestelmää että suhteellista tuloverotusta samasta näkökulmasta kuin valtion tuloveroasteikkoja. Nämä tulokset olen raportoinut erikseen.

Saadut erillistulokset olen yhdistänyt indeksiksi, joka kuvaa millä tavoin luonnollisten henkilöiden tuloverotus (vuodesta 1993 alkaen ansiotulojen) verotus on reaalisesti muuttunut vuosittain. Indeksi kertoo, millä tavoin julkisen vallan tuloverotusta koskevat päätökset ovat vuosittain reaalisesti kiristäneet tai keventäneet tuloverotusta koko kansantalouden tasolla. Tätä indeksiä, jota kutsun termillä ”reaalitulon veroasteen indeksi”, olen verrannut muihin luonnollisten henkilöiden ja palkansaajien tuloverotusta kuvaaviin muuttujiin.

The study seeks to find out whether the real burden of the personal taxation has increased or decreased. In order to determine this, we investigate how the same real income has been taxed in different years. Whenever the taxes for the same real income for a given year are higher than for the base year, the real tax burden has increased. If they are lower, the real tax burden has decreased.

The study thus seeks to estimate how changes in the tax regulations affect the real tax burden. It should be kept in mind that the progression in the central government income tax schedule ensures that a real change in income will bring about a change in the tax ration. In case of inflation when the tax schedules are kept nominally the same will also increase the real tax burden.

In calculations of the study it is assumed that the real income remains constant, so that we can get an unbiased measure of the effects of governmental actions in real terms. The main factors influencing the amount of income taxes an individual must pay are as follows :

– Gross income (income subject to central and local government taxes).
– Deductions from gross income and taxes calculated according to tax schedules.
– The central government income tax schedule (progressive income taxation).
– The rates for the local taxes and for social security payments (proportional taxation).

In the study we investigate how much a certain group of taxpayers would have paid in taxes according to the actual tax regulations prevailing indifferent years if the income were kept constant in real terms. Other factors affecting tax liability are kept strictly unchanged (as constants). The resulting taxes, expressed in fixed prices, are then compared to the taxes levied in the base year (hypothetical taxation). The question we are addressing is thus how much taxes a certain group of taxpayers with the same socioeconomic characteristics would have paid on the same real income according to the actual tax regulations prevailing in different years. This has been suggested as the main way to measure real changes in taxation, although there are several alternative measures with essentially the same aim.

Next an aggregate indicator of changes in income tax rates is constructed. It is designed to show how much the taxation of income has increased or reduced from one year to next year on average. The main question remains : How aggregation over all income levels should be performed? In order to determine the average real changes in the tax scales the difference functions (difference between actual and hypothetical taxation functions) were aggregated using taxable income as weights. Besides the difference functions, the relative changes in real taxes can be used as indicators of change. In this case the ratio between the taxes computed according to the new and the old situation indicates whether the taxation has become heavier or easier.

The relative changes in tax scales can be described in a way similar to that used in describing the cost of living, or by means of price indices. For example, we can use Laspeyres’ price index formula for computing the ratio between taxes determined by the new tax scales and the old tax scales. The formula answers the question : How much more or less will be paid in taxes according to the new tax scales than according to the old ones when the real income situation corresponds to the old situation.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA A 46
Avainsanat
tuloverotuksen reaalinen muuttuminen, valtion progressiivinen tuloveroasteikko, suhteellinen tuloverotus, tuloverotuksen vähennysjärjestelmä, aggregointi, reaalitulon veroaste
Keywords
real changes in income taxation, progressive income tax schedule, proportional taxation, income tax deduction system, aggregation, real income tax ratio
Sivuja
276
Hinta
30 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Suomi