Cost Competitiveness of Chinese and Finnish Paper and Paper Product Manufacturing

Ahveninen HarriSuni PaavoZhao YanyunWu Yilin

Tutkimuksessa selvitetään Kiinan ja Suomen sellu- ja paperiteollisuuden kustannuskilpailukykyä ja sen kehitystä 2000-luvun alkuvuosina. Laajemman kuvan saamiseksi Suomen ja Kiinan kustannuskilpailukykyä ja sen osatekijöitä verrataan Viron, Yhdysvaltojen ja Saksan vastaavien toimialojen kilpailukykyyn. Tutkimus syventää vastaavien kemianteollisuuden ja metallituoteteollisuuden kustannuskilpailukykytutkimusten ohella aiemmin tehtyä tutkimusta tehdasteollisuuden kilpailukyvystä ja kilpailukyvyn tasosta. Tarkoituksena on selvittää globalisaatioon liittyvien etenkin kustannusperäisten muutosvoimien vahvuutta ja tulevaa vaikutuspotentiaalia.

Suuret yksikkökustannuserot yhteisessä valuutassa laskettuina olivat epäilemättä keskeinen tekijä poikkeuksellisen nopeassa maailmantalouden tuotannon ja kaupan rakennemuutoksessa 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa. Kiinan sellu- ja paperiteollisuuden tuotanto (NACE 21) lisääntyi vuosina 1999–2007 lähes viidenneksen vuodessa. Maailman tehdasteollisuuden kiinteähintainen jalostusarvo lisääntyi vuosina 2000–2006 vain 3 prosenttia vuodessa. Tosin nimellispalkat tai työvoimakustannukset eivät sinällään kuvasta kansainvälistä kilpailukykyä. Halvat kustannukset merkitsevät usein myös heikkoa tuottavuutta. Kiinan kustannukset ovat kuitenkin hyvin edulliset myös tuottavuuskorjattuina eli laskettuna yhtä tuoteyksikköä kohden yhteisessä valuutassa kilpailijoiden kanssa, kun tuotantojen tasot tehtiin vertailukelpoisiksi yksikköarvosuhteiden (UVR) avulla. Kiinan yksikkötyökustannukset Saksan kustannuksiin verrattuina ovat noin yhdeksän prosenttia paperi- ja selluteollisuudessa, kun yksikkötyökustannukset tehdään vertailukelpoiseksi yksikköarvosuhteita hyväksi käyttäen. Suhde aleni 2000-luvun alkuvuosina ja on pysynyt sen jälkeen melko vakaana vuoteen 2007 saakka. Työn tuottavuuden ripeä kasvu kompensoi työvoimakustannusten nopean nousun ja renminbin vahvistumisen vaikutuksen. Finanssikriisi varjostaa tuntuvasti Kiinan paperi- ja selluteollisuuden näkymiä, koska se rajoittaa voimakkaasti vientimahdollisuuksia ja vaimentaa kotimaista kysyntää. Toisaalta valtion elvytyshankkeet kuitenkin tukevat kysyntää.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1173
Päiväys
2008
Avainsanat
kilpailukyky, yksikköarvosuhde, UVR, paperi ja selluteollisuus
Keywords
competitiveness, unit value ratio, UVR, paper&pulp industry, NACE 21
Sivuja
50
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Englanti