Yrittäjyyden ja yritysten verokannustimet

Kanniainen Vesa

Raportissa katsastetaan pääomatulojen ja yritystulojen kannustinvaikutukset alan kirjallisuuden ja tutkimuksen valossa. Kassavirtavero, ACE-vero ja kypsien yritysten jaetulle voitolla lankeava vero tunnetaan investointipäätösten suhteen neutraaliksi. Vähemmälle huomiolle on kuitenkin jäänyt havainto, että ne eivät ole neutraaleja yritysten syntymisen suhteen. Ajatus verokannustimien luomisesta merkitsee irtiottoa verotuksen neutraalisuustavoitteesta. Yritysriski ei sinällään ole peruste verokannustimille mutta sen epäsymmetrinen verokohtelu on. Pohjoismainen eriytetty tulovero kannustaa alkuvaiheen investointeja sellaisilla yrityksillä, jotka odottavat korkeaa kannattavuutta. Pääomatulo-osuutta mitoitettaessa olisi silti otettava huomion yrityksen epäonnistumisriski. Empiiriset tulokset tuloveroasteen ja yrittäjyyden suhteesta monesti viittaavat mm. veron välttämisestä johtuen positiiviseen riippuvuuteen, joskin vain korkeilla veroasteilla. T&K toiminnan verotukien tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa on kiinnitetty huomiota yritysten strategiseen käyttäytymiseen. Eri mekanismeista johtuen voi tapahtua joko ali- tai yli-investointia. Markkinoille tuloa rajoittavat tekijät periaatteessa heikentävät neutraalisuutta edellyttävän veropolitiikan lähtökohtia.

Julkaisun tietoja

Sarja
Keskusteluaiheita nro 1058
Päiväys
2006
Avainsanat
yrittäjyys, verotus, verokannustimet
Keywords
entrepreneurship, taxation, tax incentives
JEL
H25
Sivuja
28
Hinta
10 €
Painoversion saatavuus
Kieli
Suomi