Teemat

Etlan tutkimustoiminta keskittyy kolmeen teema-alueeseen ja tutkimusta tehdään neljässä eri tutkimusohjelmassa.

Julkinen talous ja talouspolitiikka

Mielenkiinnon kohteena ovat julkisesti rahoitetun palvelutuotannon ja infrastruktuurin, turvaverkkojen sekä verotuksen, sääntelyn ja innovaatiopolitiikan tehokkuus, julkisen ja yksityisen sektorin välinen työnjako sekä julkisen talouden kestävä hoito.

Avainkysymykset 2019

 • Verotuksen muutospaineet ja tulevaisuuden verojärjestelmä
 • Keskipitkän aikavälin kasvunäkymät
 • Sosiaaliturva ja elinkaaritarkastelu
 • Julkisten palveluiden tuottavuus

Osaaminen ja työmarkkinoiden toiminta

Mielenkiinnon kohteena ovat työmarkkinoiden kyky ohjata työvoimaa tehokkaaseen käyttöön, hinnoitella työ korkean työllisyyden edellyttämällä tavalla sekä koulutusjärjestelmän kyky tuottaa työllistymisen ja hyvän tuottavuuden edellyttämät valmiudet.

Avainkysymykset 2019

 • Ammattirakenteen muutoksen vaikutukset
 • Työpaikka- ja työntekijävirrat
 • Työvoiman tarjonta ja työvoimapolitiikan vaikuttavuus
 • Sopimusjärjestelmä ja palkanmuodostus

Teknologia, globalisaatio ja kilpailu

Mielenkiinnon kohteena ovat talouden pitkän aikavälin kasvun tekijät ja mekanismit: digitaaliteknologia, kansainvälinen kauppa, kilpailu, datatalous, rakenteiden muutokset ja regulaation vaikutus näihin seikkoihin.

Avainkysymykset 2019

 • Teknologinen kehitys ja sen ajamat murrokset
 • Tuottavuuden kasvun tekijät ja mekanismit
 • Suomalaisen tuotannon kilpailukyky

ETLAn tavoitteet

Etla tuottaa päätöksentekoa varten hyödyllistä taloustieteeseen pohjautuvaa tietoa Suomen kansantalouden kannalta tärkeistä kysymyksistä.

Etlalla on ajan tasalla oleva näkemys Suomen talouden tilasta ja siihen pohjautuva ennuste kokonaistaloudellisesta kehityksestä.

Etla arvioi talouspolitiikkaa laajasti ymmärrettynä ensi sijassa taloustieteellisen tutkimustiedon valossa

ETLA STRATEGIA


Hae ETLAn vuosikertomus