Teemat

Etlan tutkimustoiminta keskittyy kahteen teema-alueeseen ja tutkimusta tehdään neljässä eri tutkimusryhmässä.

Teema 01: Talouspolitiikan vaikutus

Tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten talouspolitiikalla voidaan edistää yritysten välistä kilpailua ja toimintaedellytyksiä Suomessa sekä parantaa suomalaisen tuotannon kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla.

Tutkimusaiheita

 • Suomen kilpailukyky
 • Suomen sopeutumiskyky talouden sokkeihin
 • Työmarkkinoiden sopimusjärjestelmän joustavuus
 • Liikennejärjestelmän vaikutukset yritysten keskittymiseen
 • Yritysten investointiaktiivisuuteen vaikuttavat tekijät
 • Rakenteellisen kilpailukyvyn mittarit
 • Suomen sääntelyjärjestelmää ja sen vaikutus yritysten väliseen kilpailuun Suomessa
 • Menetelmät sosiaaliturvan vaikutusten arvioimiseksi sekä lyhyellä tähtäimellä että ihmisen koko elinkaaren aikana etenkin työn tarjonnan ja tulonsiirtojärjestelmän tehokkuuden näkökulmasta.

Teema 02: Muutosvoimien vaikutus

Tutkimuskohteina ovat keskeisten muutosvoimien vaikutukset elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin ja Suomen talouspolitiikan reunaehtoihin.

Tutkimusaiheita

 • Ilmastonmuutoksen taloudellinen analyysi
 • Teknologisen muutoksen ja ikääntymisen vaikutukset aikuis- ja uudelleenkoulutuksen tarpeeseen
 • Digitalisaation vaikutukset Suomen verojärjestelmään
 • Verojärjestelmään kohdistuvat EU:n muutospaineet
 • Tekoälyn jälkeinen aika
 • Metsäsektorin tulevaisuus
 • Globalisaatio ja kauppapolitiikka.

Tutkimusryhmät

Työmarkkinat ja koulutus

Työmarkkinoiden ja koulutuksen tutkimuksen painopisteenä on työn murros ja siihen sopeutuminen. Teknologinen kehitys, globalisaatio ja väestörakenteen muutos vaikuttavat työvoiman rakenteeseen ja työmarkkinoilla vaadittavaan osaamiseen. Samaan aikaan työllisyysastetta tulisi nostaa julkisen talouden vahvistamiseksi.

Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu

Tutkimuksen ydin on kilpailun merkitys taloudessa. Miten markkinat toimivat ja miten sääntely ja julkinen sektori vaikuttavat yritysten strategioihin ja markkinoiden toimintaan? Erityiskohteena on, miten digitalisaatio ja datamarkkinat vaikuttavat yritysten toimintaan ja niiden väliseen kilpailuun. Tutkimusekohteina ovat myös vientiyritysten menestyksen taustatekijät sekä kauppapolitiikan muutokset ja niiden taloudelliset vaikutukset.

Makrotalous ja julkistalous

Julkisen talouden tutkimuksen painopisteinä ovat sosiaaliturvan rahoitukseen ja yksityisen ja julkisen sektorin työnjakoon liittyvät asiat. Talouspolitiikan analyysissa korostuu julkisen talouden kestävyys ja siihen liittyvien toimintastrategioiden luominen ja arviointi. Makrotalouden tutkimuskohteina ovat Suomen ja maailman kokonaistalouden kehitys ja sen vaikutukset suomalaiselle elinkeinoelämälle.

Yritysten uudistuminen

Tutkimukset käsittelevät yritysten, toimialojen ja kansantalouden uudistumista. Usein mielenkiinnon kohteena ovat globalisaatioon tai teknologiseen kehitykseen liittyvät epäjatkuvuudet ja murrokset. Monet ohjelman hankkeista ovat vahvasti poikkitieteellisiä. Lähes joka hankkeessa on mukana yhteistyötä yritysten tai muiden sidosryhmien kanssa.


ETLA STRATEGIA