Teemat

Etlan tutkimustoiminta keskittyy kahteen teema-alueeseen ja tutkimusta tehdään neljässä eri tutkimusryhmässä.

Teema 01: Talouspolitiikan vaikutus

Tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten talouspolitiikalla voidaan edistää yritysten välistä kilpailua ja toimintaedellytyksiä Suomessa sekä parantaa suomalaisen tuotannon kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla.

Tutkimusaiheita

 • Työmarkkinoiden jäykkyydet, paikallinen sopiminen sekä palkkakehitys ja palkankorotusten kohdentuminen
 • Suomen kilpailukyky ja tuottavuus
 • Koronakriisin talousvaikutukset
 • Suomen sopeutumiskyky talouden sokkeihin
 • Yritysten investointiaktiivisuuteen vaikuttavat tekijät
 • Kasvuyritysten rahoitusrajoitteet ja alustatalous
 • Suomen sääntelyjärjestelmää ja sen vaikutus yritysten väliseen kilpailuun Suomessa
 • Tutkimus- ja tuotekehityksen taso ja t&k-toiminnan sijainti

Teema 02: Muutosvoimien vaikutus

Tutkimuskohteina ovat keskeisten muutosvoimien vaikutukset elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin ja Suomen talouspolitiikan reunaehtoihin.

Tutkimusaiheita

 • Ilmastonmuutoksen ja ilmastopolitiikan taloudellinen analyysi: hiilitullit, ilmastoinvestointien vaikutus työllisyyteen ja toimialoihin
 • Vihreän teknologian markkinoilla menestyminen ja sen tuoma kasvupotentiaali suomalaiselle tuotannolle
 • Aikuiskoulutuksen vaikutukset työvoiman saatavuuteen ja työllisyyteen
 • Koronakriisi, pakotteet, ilmastonmuutos ja kauppasopimukset
 • Huoltovarmuus kriiseissä
 • Kiinan kauppasopimusten merkitys investoinneille Euroopassa ja Suomessa
 • Väestön ikääntymisen vaikutukset investointeihin
 • Kilpailun ja t&k-investointien heikon kehityksen yhteys

Tutkimusryhmät

Työmarkkinat ja koulutus

Työmarkkinoiden ja koulutuksen tutkimuksen painopisteenä on työn murros ja siihen sopeutuminen. Teknologinen kehitys, globalisaatio ja väestörakenteen muutos vaikuttavat työvoiman rakenteeseen ja työmarkkinoilla vaadittavaan osaamiseen. Samaan aikaan työllisyysastetta tulisi nostaa julkisen talouden vahvistamiseksi.

Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu

Tutkimuksen ydin on kilpailun merkitys taloudessa. Miten markkinat toimivat ja miten sääntely ja julkinen sektori vaikuttavat yritysten strategioihin ja markkinoiden toimintaan? Erityiskohteena on, miten digitalisaatio ja datamarkkinat vaikuttavat yritysten toimintaan ja niiden väliseen kilpailuun. Tutkimusekohteina ovat myös vientiyritysten menestyksen taustatekijät sekä kauppapolitiikan muutokset ja niiden taloudelliset vaikutukset.

Makrotalous ja julkistalous

Julkisen talouden tutkimuksen painopisteinä ovat sosiaaliturvan rahoitukseen ja yksityisen ja julkisen sektorin työnjakoon liittyvät asiat. Talouspolitiikan analyysissa korostuu julkisen talouden kestävyys ja siihen liittyvien toimintastrategioiden luominen ja arviointi. Makrotalouden tutkimuskohteina ovat Suomen ja maailman kokonaistalouden kehitys ja sen vaikutukset suomalaiselle elinkeinoelämälle.

Yritysten uudistuminen

Tutkimukset käsittelevät yritysten, toimialojen ja kansantalouden uudistumista. Usein mielenkiinnon kohteena ovat globalisaatioon tai teknologiseen kehitykseen liittyvät epäjatkuvuudet ja murrokset. Monet ohjelman hankkeista ovat vahvasti poikkitieteellisiä. Lähes joka hankkeessa on mukana yhteistyötä yritysten tai muiden sidosryhmien kanssa.


ETLA STRATEGIA

Arkadiankatu 23 b, 00100 HELSINKI