Tavoite: hyödyllistä tietoa päätöksenteon tueksi

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tavoite on tuottaa päätöksentekoa tukevaa hyödyllistä tietoa Suomen kansantalouden kannalta tärkeistä kysymyksistä taloustieteen keinoin.

Tieto on mielestämme hyödyllistä, kun se on relevanttia päätöksenteon kannalta, tuotettu oikeaan aikaan pätevin menetelmin ja korkealla tutkijanetiikalla sekä esitetty selkeässä ja helposti ymmärrettävässä muodossa.

Kiinnostuksemme kohteita ovat tuottavuutta, työpanoksen hyödyntämistä ja talouden keskeisiä tasapainoilmiöitä koskevat kysymykset, ml. julkisen sektorin toiminta. Pyrimme tarttumaan erityisesti kysymyksenasetteluihin, jotka ovat merkityksellisiä politiikkatoimien suunnittelun kannalta. Pyrimme myös valitsemaan tutkimuksen aiheet ja lähestymistavat tavalla, joka auttaa meitä syventämään ja laajentamaan osaamistamme.

Tavoitteenamme on, että meillä on aina ajan tasalla oleva, kattava näkemys Suomen talouden tilasta ja siihen pohjautuva, pätevin menetelmin laadittu ennuste kokonaistaloudellisesta kehityksestä.

Arvioimme talouspolitiikan ratkaisuja ja ratkaisuehdotuksia mahdollisimman ajantasaisesti ja yhtäläisin perustein ensi sijassa taloustieteellisen tutkimustiedon valossa. Tarpeen vaatiessa esitämme omia politiikkasuosituksia.

Pyrimme siihen, että muu tutkimusyhteisö ml. taloustieteen ulkopuolisten tieteenalojen tutkijat, poliittiset päättäjät, viranomaiset, etujärjestöt, yritykset ja media kokevat Etlan aina yhteistyökykyiseksi kumppaniksi.

ETLA STRATEGIA