Tavoitteena toimiva ja hyvinvoiva Suomi

Suomalaisten työpaikat, hyvinvointi ja vauraus perustuvat menestyvälle yritystoiminnalle. Kilpailukykyinen toimintaympäristö edellyttää markkinatalouden edellytysten vahvistamista ennustettavalla talouspolitiikalla, joka perustuu tieteelliseen tutkimukseen.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos tuottaa taloustieteen keinoin tietoa Suomen kansantalouden ja erityisesti elinkeinoelämän kannalta keskeisistä kysymyksistä ja vaikuttaa Suomessa harjoitettavaan talouspolitiikkaan. Tämä edellyttää tieteellistä luotettavuutta sekä rohkeutta ja aktiivisuutta yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Luotettavuus syntyy tutkimuksen tieteellisestä pätevyydestä ja tutkimustyön riippumattomuudesta. Pätevyys varmistetaan olemalla Suomen houkuttelevin työpaikka soveltavaan, päätöksentekoa palvelevaan tutkimukseen suuntautuneille taloustieteen tohtoreille sekä kannustamalla henkilöstöä vertaisarvioitujen julkaisujen tuottamiseen ja yhteistyöhön pätevien kansainvälisten osaajien kanssa.

Aktiivista keskustelua talouspolitiikasta

Etlan tavoitteena on olla talouspoliittisen päätöksenteon näkökulmasta Suomen merkittävin taloustutkimuslaitos.

Pyrimme siihen, että muu tutkimusyhteisö ml. taloustieteen ulkopuolisten tieteenalojen tutkijat, poliittiset päättäjät, viranomaiset, etujärjestöt, yritykset ja media kokevat Etlan yhteistyökykyiseksi kumppaniksi.

Hyödyllistä tietoa päätöksenteon tueksi

Tieto on hyödyllistä, kun se on olennaista päätöksenteon kannalta, tuotettu oikeaan aikaan pätevin menetelmin ja korkealla tutkijanetiikalla sekä esitetty selkeässä ja helposti ymmärrettävässä muodossa.

Kun tietoa tuotetaan luotettavasti, ajankohtaisesti ja päätöksentekijöille käyttökelpoisesti, tutkimustiedon käyttö päätöksenteossa lisääntyy.

Suomen talouspolitiikan pitää perustua tieteelliseen tutkimukseen ja tunnistaa elinkeinoelämän toimintaedellytysten tärkeys suomalaisten hyvinvoinnille nykyistä selkeämmin.

Tutkimusryhmät

Työmarkkinat ja koulutus

Työmarkkinoiden ja koulutuksen tutkimuksen painopisteenä on työn murros ja siihen sopeutuminen. Teknologinen kehitys, globalisaatio ja väestörakenteen muutos vaikuttavat työvoiman rakenteeseen ja työmarkkinoilla vaadittavaan osaamiseen. Samaan aikaan työllisyysastetta tulisi nostaa julkisen talouden vahvistamiseksi.

Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu

Tutkimuksen ydin on kilpailun merkitys taloudessa. Miten markkinat toimivat ja miten sääntely ja julkinen sektori vaikuttavat yritysten strategioihin ja markkinoiden toimintaan? Erityiskohteena on, miten digitalisaatio ja datamarkkinat vaikuttavat yritysten toimintaan ja niiden väliseen kilpailuun. Tutkimusekohteina ovat myös vientiyritysten menestyksen taustatekijät sekä kauppapolitiikan muutokset ja niiden taloudelliset vaikutukset.

Makrotalous ja julkistalous

Julkisen talouden tutkimuksen painopisteinä ovat sosiaaliturvan rahoitukseen ja yksityisen ja julkisen sektorin työnjakoon liittyvät asiat. Talouspolitiikan analyysissa korostuu julkisen talouden kestävyys ja siihen liittyvien toimintastrategioiden luominen ja arviointi. Makrotalouden tutkimuskohteina ovat Suomen ja maailman kokonaistalouden kehitys ja sen vaikutukset suomalaiselle elinkeinoelämälle.

Yritysten uudistuminen

Tutkimukset käsittelevät yritysten, toimialojen ja kansantalouden uudistumista. Usein mielenkiinnon kohteena ovat globalisaatioon tai teknologiseen kehitykseen liittyvät epäjatkuvuudet ja murrokset. Monet ohjelman hankkeista ovat vahvasti poikkitieteellisiä. Lähes joka hankkeessa on mukana yhteistyötä yritysten tai muiden sidosryhmien kanssa.

Arkadiankatu 23 b, 00100 HELSINKI