• Makroekonomiska frågor i Finland och i världen
  • Utrikeshandeln och direktinvesteringar
  • Ekonomiska prognoser

Vi undersöker Finlands och världens totalekonomiska utveckling och dess effekter på det finska näringslivet. På basen av detta utvärderar vi även de inhemska och internationella ekonomiskpolitiska linjedragningarna.

Euroområdets, och bredare EU:s, ekonomiska och institutionella utveckling är av största vikt för den finska ekonomins verksamhetsramar och för företagens ekonomiska verksamhet. I den globala världen är även de andra marknaderna viktiga. Av dessa bör nämnas speciellt Ryssland, USA och Kina. I undersökningarna läggs vikten på de effekter som den internationella utvecklingen har på Finland. Ett hjälpmedel inom forskningen i internationell ekonomi är världsekonomins makromodell NiGEM som Etla använder.

Analysen av Finlands makroekonomi och utvecklingen i dess olika sektorer bygger långt på kunnande, ramar för beräkningar och modeller som skapats för prognosarbetet. Forskning görs till exempel angående utrikeshandeln, konsumtionen, investeringarna och den offentliga ekonomin. Vi har till vårt förfogande en makroekonomisk modell som beskriver Finlands ekonomi, en detaljerad beräkningsram som bygger på statistiken i nationalräkenskaperna, en input-output -modell samt modeller och beräkningsramar som belyser de olika sektorerna.

Suhdanne, som utkommer två gånger i året (i mars och september), är den viktigaste av Etlas prognospublikationer. Den kan beställas som publikation i pappersform och den ges också ut i en gratis nätversion. Efter att prognospublikationen Suhdanne getts ut görs en mer detaljerad branschrapport som beskriver utvecklingen i olika branscher. Den är tillgänglig gratis på Etlas internetsidor. En gång i månaden uppgörs en avgiftsbelagd uppföljningsrapport Suhdannenäkymät (konjunkturutsikterna, utkommer på finska). På internetsidorna publiceras även under namnet Etla Now automatiskt uppdaterande uppföljnings- och prognosinformation på månadsnivå, som baserar sig på tidsserieanalys och som utnyttjar s.k. massadata. För tillfället publiceras på månadsnivå prognoser över arbetslöshetsgraden både i Finland och för en stor grupp europeiska länder.

I forsknings- och prognosarbetet är det viktigt med ett kontinuerligt internationellt samarbete. Våra viktigaste kontakter är Euroframe-nätverket för tio europeiska ekonomiska forskningsinstitut och det omfattande AIECE-nätverket för europeiska konjunkturforskningsinstitut.