• Konkurrensens effekt på företagen
  • Sambanden mellan innovationer och företagsdynamik
  • Företagens produktivitetstillväxt och ”kreativ förstörelse”

I programmet granskas konkurrensens många aspekter. Föremål för forskning är marknadernas funktion, effekten av reglering och den offentliga sektorns verksamhet på marknadens funktion. Inom programmet görs mycket empiriska analyser baserat på företags- och persondata om företagens konkurrensstrategier, om hinder för inträde på marknaderna (t.ex. patentering) samt effekterna av den offentliga maktens åtgärder (t.ex. företagsstöd) på konkurrensen och företagens verksamhet.

Innovationer, alltså nya varor och tjänster samt produktionssätt, är företagens sätt att klara av marknadernas konkurrenstryck och således en av de intressanta följderna av konkurrens. Föremål för särskilt intresse i programmet är innovationsverksamhet som är förknippad med digitalisering och dataekonomi. I undersökningarna granskas bland annat hur företagen utnyttjar öppen information och massadata (alltså big data) i utvecklandet av nya produkter. Samtidigt undersöks hurudana innovationsstrategier företagen använder i databaserad innovationsverksamhet och hur dessa innovationsstrategier inverkar på konkurrensen.

Med hjälp av lyckade innovationer kan företagen höja sin egen och den här vägen hela ekonomins produktivitet. Å andra sidan förbättras ekonomins produktivitet även den vägen att resurserna förflyttar sig från ineffektiva företag till effektivare. Den senare mekanismen kallas i litteraturen för “kreativ förstörelse”. I programmets undersökningar granskas produktivitetstillväxten, faktorerna som påverkar den och särskilt den underliggande företagsdynamiken. Till det hör uppkomsten av nya arbetsplatser och nedläggningen av gamla samt arbetstagarnas rörlighet på arbetsmarknaden. Dessa frågor undersöks i nära samarbete med forskningsprogrammet “Arbetsmarknaderna och kunnande”