• Beskattningen
  • Befolkningens åldrande och den offentliga ekonomins hållbarhet
  • Socialförsäkringen och arbetsfördelningen mellan den offentliga och privata sektorn

Tyngdpunkterna i forskningen om den offentliga ekonomin och den ekonomiska politiken ligger på strukturella frågor angående beskattning och finansiering av socialskyddet. Den ekonomiska politikens långsiktiga problem granskas särskilt ur den åldrande befolkningens synvinkel, med betoning på den osäkerhet och de risker som är förknippade med den ekonomiska utvecklingen och befolkningsutvecklingen. I policyanalysen poängteras den offentliga ekonomins hållbarhet samt skapande och utvärdering av handlingsstrategier som är förknippad med den.

Forskningsfrågorna är förknippade med sparandet och förmögenheten, med pensioner och övrigt socialskydd och finansieringen av den, med beskattningen och effekterna av dess incentiv, inkomstfördelningen mellan generationerna samt den offentliga skuldsättningen. Även arbetsfördelningen mellan socialförsäkringen och den privata försäkringsverksamheten är ett viktigt forskningsområde.

I ett flertal undersökningar är den använda metoden en allmän jämvikts simuleringsmodell. Basen för den är hushållens och företagens beslutsfattande, vilket påverkas av inkomstfördelnings- och skattesystemet. Metoden tillämpas i många kommande projekt i skildrandet av en ekonomi som innehåller osäkerhet. Förutom förbättrandet av den förväntade välfärden är då riskkontroll kriteriet för en god policy.

Även konjunkturfrågor sammankopplas med långsiktiga hållbarhetsgranskningar. Föremål för forskning är då bl.a. mätningen av finanspolitikens stramhet.

Personalen i forskningsprogrammet ”Den offentliga ekonomin och den ekonomiska politiken”:

forskningsdirektör, PhD Niku Määttänen
forksningsrådgivare, PD Jukka Lassila
forksningsrådgivare, ED Tarmo Valkonen
forskare, FD Tero Kuusi.