• Arbetsmarknadernas struktur och dynamik
  • Arbetsmarknadsinstitutionerna och lönesystemen
  • Kunnande och skolningspolitikens inverkan

Tyngdpunkten i forskningen gällande arbetsmarknaderna och kunnandet ligger på frågor som berör arbetsmarknadernas struktur och dynamik. Den pågående kraftiga strukturförändringen på arbetsmarknaden i kombination med den utdragna lågkonjunkturen i ekonomin avspeglar sig på arbetsmarknadernas institutioner och lönesystem. Det syns i arbetskraftens struktur, rörlighet och karriärutveckling och därför också i utvecklingen av löne- och inkomstskillnaderna. Effekterna och följderna av förändringen på arbetsmarknaderna granskas särskilt ur kunnandets och arbetslivskopplingarnas perspektiv, med betoning på flexibelt och tillräckligt skolningsutbud genom hela arbetskarriären. I policyanalysen betonas utvärdering av skolnings- och arbetskraftspolitiska åtgärders inverkan.

Forskningsfrågorna belyser på bred bas förändringen i yrkesstrukturerna och arbetsmarknadernas funktionalitet speciellt sett ur skolnings- och arbetsmarknadsinstitutionernas perspektiv samt med tanke på lönesystemens utvecklingsbehov. Även minskandet av arbetslösheten och risken för utslagning är ett centralt forskningsområde.

I alla projekt används Finlands Näringslivs (EK) och Statistikcentralens omfattande paneldata. Därtill kompletteras vid behov informationsgrunden i dessa basmaterial med de uppgifter som finns i olika slags specialstatistik samt genom att undersöka enskilda företag. Metodmässigt tillämpas i forskningsprogrammet de nyaste lösningsmodellerna som används inom spetsforskningen på området.