Program

Den offentliga ekonomin och den ekonomiska politiken

Den offentliga ekonomin och den ekonomiska politiken

Tyngdpunkterna i forskningen om den offentliga ekonomin och den ekonomiska politiken ligger på strukturella frågor angående beskattning och finansiering av socialskyddet. Den ekonomiska politikens långsiktiga problem granskas särskilt ur den åldrande befolkningens synvinkel, med betoning på den osäkerhet och de risker som är förknippade med den ekonomiska utvecklingen och befolkningsutvecklingen. I policyanalysen poängteras den offentliga ekonomins hållbarhet samt skapande och utvärdering av handlingsstrategier som är förknippad med den.

Konkurrens, innovationer och produktivitet

Konkurrens, innovationer och produktivitet

I programmet granskas konkurrensens många aspekter. Föremål för forskning är marknadernas funktion, effekten av reglering och den offentliga sektorns verksamhet på marknadens funktion. Inom programmet görs mycket empiriska analyser baserat på företags- och persondata om företagens konkurrensstrategier, om hinder för inträde på marknaderna (t.ex. patentering) samt effekterna av den offentliga maktens åtgärder (t.ex. företagsstöd) på konkurrensen och företagens verksamhet.

Arbetsmarknad och kunnande

Arbetsmarknad och kunnande

Tyngdpunkten i forskningen gällande arbetsmarknaderna och kunnandet ligger på frågor som berör arbetsmarknadernas struktur och dynamik. Den pågående kraftiga strukturförändringen på arbetsmarknaden i kombination med den utdragna lågkonjunkturen i ekonomin avspeglar sig på arbetsmarknadernas institutioner och lönesystem. Det syns i arbetskraftens struktur, rörlighet och karriärutveckling och därför också i utvecklingen av löne- och inkomstskillnaderna.