Program

Makroekonomi och den offentliga ekonomin

Makroekonomi och den offentliga ekonomin

Tyngdpunkterna i forskningen om den offentliga ekonomin ligger på strukturella frågor angående beskattning och finansiering av socialskyddet. Den ekonomiska politikens långsiktiga problem granskas särskilt ur den åldrande befolkningens synvinkel, med betoning på den osäkerhet och de risker som är förknippade med den ekonomiska utvecklingen och befolkningsutvecklingen. I policyanalysen poängteras den offentliga ekonomins hållbarhet samt skapande och utvärdering av handlingsstrategier som är förknippad med den.

Tillväxt, internationell handel och konkurrens

Tillväxt, internationell handel och konkurrens

Forskningsprogrammet undersöker betydelsen av konkurrens. Föremål för forskning är marknadernas funktion, effekten av reglering och den offentliga sektorns verksamhet på marknadens funktion. Inom programmet görs mycket empiriska analyser baserat på företags- och persondata om företagens konkurrensstrategier, om hinder för inträde på marknaderna samt effekterna av den offentliga maktens åtgärder på konkurrensen och företagens verksamhet.