Teman

Forskningen fokuserar på två teman och bedrivs i fyra forskningsgrupper.

Tema 1: Ekonomiska politikens effekter

Syftet är att ge information om hur den ekonomiska politiken kan främja konkurrens och driftsvillkor i Finland och förbättra den finländska produktions konkurrenskraft på världsmarknaden.

Tema 2: Megatrendernas effekter

Forskningen fokuserar på effekterna av de viktigaste drivande krafter (megatrender) på företagets driftsvillkor och ramvillkor i finsk ekonomisk politik

Forskningsgrupper

Arbetsmarknad och utbildning

Tyngdpunkten i forskningen om arbetsmarknaden och utbildning ligger på frågor som berör arbetsmarknadens struktur och dynamik. Den pågående strukturförändringen på arbetsmarknaden i kombination med den utdragna nedgången i ekonomin avspeglas i arbetsmarknadsinstitutioner och lönesystem. Förändringen påverkar arbetskraftens struktur, rörlighet och karriärutveckling och därmed också löne- och inkomstskillnader.

Tillväxt, internationell handel och konkurrens

Forskningen undersöker betydelsen av konkurrens. Föremål för forskning är marknadernas funktion, effekten av reglering och den offentliga sektorns verksamhet på marknadens funktion. Inom programmet görs mycket empiriska analyser baserat på företags- och persondata om företagens konkurrensstrategier, om hinder för inträde på marknaderna samt effekterna av den offentliga maktens åtgärder på konkurrensen och företagens verksamhet.

Makroekonomi och den offentliga ekonomin

Tyngdpunkterna i forskningen om den offentliga ekonomin ligger på strukturella frågor angående beskattning och finansiering av socialskyddet. Den ekonomiska politikens långsiktiga problem granskas särskilt ur den åldrande befolkningens synvinkel, med betoning på den osäkerhet och de risker som är förknippade med den ekonomiska utvecklingen och befolkningsutvecklingen. I policyanalysen poängteras den offentliga ekonomins hållbarhet samt skapande och utvärdering av handlingsstrategier som är förknippad med den.

Förnyelse av företag

Forskningen behandlar de effekter som skapandet, uppkomsten och tillämpningen av ny kunskap har på företagen, branscherna och samhället. Föremål för intresse är ofta den diskontinuitet och de förändringar som är förknippade med den teknologiska utvecklingen. Många av forskningsprojekten i programmet är starkt tvärvetenskapliga. Inom nästan varje projekt förekommer samarbete med företag eller andra intressentgrupper.