Teman

Forskningen fokuserar på två teman och bedrivs i fyra forskningsgrupper.

Tema 1: Ekonomiska politikens effekter

Syftet är att ge information om hur den ekonomiska politiken kan främja konkurrens och driftsvillkor i Finland och förbättra den finländska produktions konkurrenskraft på världsmarknaden.

Forskningsämnen

 • Arbetsmarknadens stelhet, lokala förhandlingar och lönebildning, inriktning på löneökningar
 • Finlands konkurrenskraft och produktivitet
 • De ekonomiska effekterna av COVID-19-krisen
 • Finlands förmåga att anpassa sig till ekonomiska chocker
 • Finansieringsbegränsningar för tillväxtföretag och plattformsekonomin
 • Det finska regleringssystemet och dess inverkan på konkurrensen mellan företag i Finland
 • Forsknings- och utvecklingsnivå och lokalisering av FoU-aktiviteter

Tema 2: Megatrendernas effekter

Forskningen fokuserar på effekterna av de viktigaste drivande krafter (megatrender) på företagets driftsvillkor och ramvillkor i finsk ekonomisk politik

Forskningsämnen

 • Ekonomisk analys av klimatförändringar, klimatpolitik, koldioxituller, klimatinvesteringarnas påverkan på sysselsättning och industrier
 • Den gröna teknologimarknaden och den tillväxtpotential som den medför i Finlands produktion
 • Vuxenutbildningens effekter på arbetskraftsutbudet och sysselsättningen
 • Coronavirus-kris, ekonomiska sanktioner, klimatförändringar och handelspolitik
 • Försörjningsberedskap vid kriser
 • Betydelsen av Kinas handelsavtal för investeringar i Europa och Finland
 • Befolkningens åldrande och investeringar
 • Länken mellan konkurrens och svag utveckling av FoU-investeringar

Forskningsgrupper

Arbetsmarknad och utbildning

Forskning på arbetsmarknader och utbildning fokuserar på arbetets förändring och anpassning till det. Teknisk förändring, globalisering och demografisk förändring återspeglas i arbetskraftsstrukturen och de färdigheter som krävs på arbetsmarknaden. Samtidigt bör sysselsättningsgraden höjas för att stärka de offentliga finanserna.

Tillväxt, internationell handel och konkurrens

Forskningen undersöker konkurrensens roll i ekonomin. Hur fungerar marknader och hur påverkar reglering och offentlig sektor företagsstrategier och marknadsdynamik? Ett särskilt fokus kommer att vara på hur digitalisering och datamarknaden påverkar företagen och konkurrensen mellan dem. Forskning utforskar också skälen till att förklara exportföretagens framgång, liksom effekterna av förändringar i handelspolitiken på ekonomin.

Makroekonomi och den offentliga ekonomin

Huvudfokus för finansforskning är strukturella frågor relaterade till finansiering av social trygghet och arbetsfördelning mellan offentlig och privat sektor. Policyanalysen fokuserar på hållbarheten i de offentliga finanserna och utvärderingen av relaterade operativa strategier. Makroekonomisk forskning fokuserar på utvecklingen av den finska och globala ekonomin och dess effekter på den finska näringslivet.

Förnyelse av företag

Forskningsprojekten handlar om förnyelse av företag, industrier och ekonomi. Fokus ligger ofta på diskontinuiteter och förändringar relaterade till globalisering och teknisk utveckling. Många av projekten är starkt tvärvetenskapliga. Nästan alla projekt involverar samarbete med företag eller andra intressenter.

Arkadiankatu 23 b, 00100 HELSINKI