Arbetskraftens produktivitet och omfördelning i Finland

Denna rapport undersöker hur resursallokering och strukturförändringar effekt arbetsproduktivitetens tillväxt i Finlands tillverknings- och tjänstesektor, informations- och kommunikationsteknikindustrin och hela näringslivet under perioden 2000-2018.

Arbetsproduktiviteten i Finlands ekonomi har stannat kvar på 2007 års nivå över ett decennium. Positiv produktivitetsutveckling sker fortfarande i många anläggningar, företag och industrier.

Syftet med denna studie är att presentera en empirisk jämförelse av strukturella nedbrytningar av produktivitet som är kända i litteraturen, och dra slutsatser om produktivitetseffekterna av resursallokering och strukturella förändringar.

Olika nedbrytningsmetoder ger i viss utsträckning olika empiriska resultat. Alla övervägda metoder tyder på att positiv produktivitetstillväxt sker främst i de fortlöpande företagen.

De flesta metoder tyder på att effekterna av strukturförändringar har varit negativa. Rollen av resursallokering mellan företag är särskilt anmärkningsvärd under lågkonjunktur, dock har allokeringen förbättrats under de sista åren av studieperioden.

Ineffektiv resursfördelning mellan industrier bidrar till att produktiviteten avtar i Finlands näringsliv.

URN-adress

Den här publikation är en del i genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan. (tietokayttoon.fi) De som producerar informationen ansvarar för innehållet i publikationen. Textinnehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.