• Makrotalouden kysymykset Suomessa ja maailmalla
  • Ulkomaankauppa ja suorat sijoitukset
  • Taloudelliset ennusteet

Tutkimuskohteena ovat Suomen ja maailman kokonaistalouden kehitys ja sen vaikutukset suomalaiselle elinkeinoelämälle. Tältä pohjalta arvioidaan myös kotimaisia ja kansainvälisiä talouspoliittisia linjauksia.

Euroalueen, ja laajemmin EU:n, taloudellinen ja institutionaalinen kehitys on keskeisen tärkeää Suomen talouden toimintapuitteille ja yritysten taloudelliselle toiminnalle. Globaalissa maailmassa myös muut markkinat ovat tärkeitä. Niistä mainittakoon erityisesti Venäjä, Yhdysvallat ja Kiina. Tutkimuksissa painotutaan kansainvälisen kehityksen Suomeen kohdistuviin vaikutuksiin. Kansainvälisen talouden tutkimuksessa yksi apuväline on Etlan käytössä oleva maailmantalouden makromalli, NiGEM.

Suomen makrotalouden ja sen eri sektoreiden kehityksen analyysi rakentuu pitkälle ennustetyötä varten luotuun osaamiseen, laskentakehikoihin ja malleihin. Tutkimusta tehdään esimerkiksi ulkomaankaupasta, kulutuksesta, investoinneista ja julkisesta taloudesta. Käytössämme ovat Suomen taloutta kuvaava makrotaloudellinen malli, yksityiskohtainen kansantalouden tilinpidon tilastojen pohjalle rakentuva laskentakehikko, panos-tuotos -malli sekä eri sektoreita kuvaavat mallit ja laskentakehikot.

Etlan ennustejulkaisuista tärkein on kaksi kertaa vuodessa (maalis- ja syyskuussa) ilmestyvä Suhdanne, joka julkaistaan sekä ilmaisena nettiversiona että tilattavissa olevana paperisena julkaisuna. Kunkin Suhdanteen julkaisun jälkeen laaditaan yksityiskohtaisempi eri toimialojen kehitystä arvioiva toimialaraportti ilmaisena Etlan internet-sivuilla. Kerran kuukaudessa laaditaan maksullinen Suhdannenäkymät-seurantaraportti. Internet-sivuilla julkaistaan myös automaattisesti päivittyvää aikasarja-analyysiin pohjautuvaa ja ns. massadataa hyödyntävää kuukausitason seuranta- ja ennakointitietoa Etla Now –nimikkeen alla. Tällä hetkellä julkaistaan kuukausitason työttömyysaste-ennusteet sekä Suomelle että suurelle joukolle Euroopan maita.

Tutkimus- ja ennustetyössä kiinteä kansainvälinen yhteistyö on tärkeää. Keskeiset verkostomme ovat kymmenen eurooppalaisen taloudellisen tutkimuslaitoksen Euroframe-verkosto sekä laaja eurooppalaisten suhdannetutkimuslaitosten AIECE-verkosto.

Ohjelman tutkimukset

Tutkimus alkoi 2017 Tutkimus päättyy 2020
Etla käynnisti vuoden 2017 lopulla kolmevuotisen kansainvälisen kaupan ja sijoitusten tutkimuksen. Tutkimustarvetta ovat lisänneet yhtäältä itse kaupassa tapahtuneet muutokset ja toisaalta sen sopimusperustaan liittyvät toimet ja poliittiset paineet. Tutkimusteemoja on useita: mm. Britannian EU-eron vaikutukset, vapaakauppasopimusten vaikutukset, globalisaation vaikutukset
Tutkimus alkoi 2016 Tutkimus päättyi 2017
Tutkimuksen tavoitteena on laatia ajantasainen selvitys Kiinan taloudesta, sen kansainvälisestä roolista ja erityisesti Suomen ja Kiinan taloudellisista suhteista. ETLAn tutkijaryhmä on aiemmin tehnyt useita tutkimuksia mm. Suomen EU- ja EMU-jäsenyyden eri ulottuvuuksista, Suomen ja Venäjän taloussuhteista sekä Suomen ja
Tutkimus alkoi 2015
Etlalla on käynnissä projekteja big datan – suurien tietomassojen – hyödyntämisessä ennustekäytössä ETLAnow työttömyys tuottaa ennusteen työttömyysasteesta jokaisessa 28:ssa EU-maassa käyttäen reaaliaikaisia tietoja työttömyyteen liittyvistä Google-hauista ja tuoreimpia Eurostatin tietoja työttömyysasteesta. ETLAnow tuottaa ennusteet automaattisesti päivittäin. ETLAnow on kehitetty
Tutkimus alkoi 2016 Tutkimus päättyi 2017
Ison-Britannian vireillä oleva ero EU:n sisämarkkinoilta nostaa kaupankäynnin esteitä ja vaikuttaa yritysten toimintaan. Yritystoiminnan kustannukset nousevat, mikä heikentää Ison-Britannian ja EU-maiden välisen vaihdannan edellytyksiä. Projektin tavoitteena on laatia perusselvitys Suomen ja Ison-Britannian taloussuhteista. Selvitys painottuu tavaroiden ja palvelujen ulkomaankauppaan
Tavoitteena on laatia ETLAlle uusi Suomen kansantaloutta kuvaava makrotaloudellinen ennuste- ja simulointimalli, joka korvaa entisen mallin. ETLA käyttää ennuste- ja tutkimustoiminnassaan useita taloudellisia malleja ja laskentakehikoita. Näitä ovat mm. maailmantalouden ekonometrinen malli NiGEM, Suomen makrotaloudellinen malli ja panos-tuotosmalli. Projektin