• Kilpailun vaikutus yrityksiin
  • Innovaatioiden ja yritysdynamiikan väliset yhteydet
  • Yritysten tuottavuuden kasvu ja ”luova tuho”

Ohjelmassa tarkastellaan kilpailun monia näkökohtia. Tutkimuksen kohteena ovat markkinoiden toimivuus, sääntelyn ja julkisen sektorin toiminnan vaikutus markkinoiden toimivuuteen. Ohjelmassa tehdään paljon yritys- ja henkilöaineistoihin perustuvaa empiiristä analyysiä yritysten kilpailullisista strategioista, markkinoille tulon esteistä (esim. patentointi) sekä julkisen vallan toimien (esim. yritystukien) vaikutuksista kilpailuun ja yritysten toimintaan.

Innovaatiot, eli uudet tavarat ja palvelut sekä tuotantotavat, ovat yritysten keino selvitä markkinoiden kilpailupaineessa ja siis yksi kilpailun kiinnostavista seurauksista. Ohjelman erityisen mielenkiinnon kohteena ovat digitalisaatioon ja datatalouteen liittyvä innovaatiotoiminta. Tutkimuksissa tarkastellaan muun muassa sitä, miten yritykset hyödyntävät avointa tietoa ja massadataa (eli big dataa) uusien tuotteiden kehittämisessä. Samalla tarkastellaan sitä, millaisia innovaatiostrategioita yritykset käyttävät dataperusteisessa innovaatiotoiminnassa ja miten nämä innovaatiostrategiat vaikuttavat kilpailuun.

Onnistuneiden innovaatioiden avulla yritykset pystyvät kohottamaan omaa ja tätä kautta koko talouden tuottavuutta. Toisaalta talouden tuottavuus paranee myös sitä kautta, että resurssit siirtyvät tehottomista yrityksistä tehokkaampiin. Jälkimmäistä mekanismia kutsutaan kirjallisuudessa ”luovaksi tuhoksi”. Ohjelman tutkimuksissa tarkastellaan tuottavuuskasvua, sen tekijöitä ja erityisesti pohjalla olevaa yritysdynamiikkaa. Siihen kuuluu uusien työpaikkojen syntyä ja vanhojen tuhoa sekä työntekijöiden liikkuvuutta työmarkkinoilla. Näitä kysymyksiä tarkastellaan tiiviissä yhteistyössä Työmarkkinat ja osaaminen -ohjelman kanssa.

Tukimusharjoittelija, KTM Juha Luukkonen

Ohjelman tutkimukset

Tutkimus alkoi 2018 Tutkimus päättyy 2019
Hankkeen tarkoituksena on selvittää yritystukien vaikutuksia globaaliin kilpailukykyyn siten, että tarkastelussa tehdään selvä ero kilpailukyvyn kahden eri näkökulman välillä. Ne ovat: 1) lyhyen aikavälin kustannuskilpailukyky ja 2) pitkän aikavälin rakenteellinen kilpailukyky. Tavoitteena on hahmottaa nykyistä paremmin talouspolitiikan erilaisten keinojen
Tutkimus alkoi 2017 Tutkimus päättyy 2021
Tackling Biases and Bubbles in Participation (BIBU) The consortium Tackling Biases and Bubbles in Participation (BIBU) builds a novel multidisciplinary research setting that explores the dynamics of citizenship in Finland. We study Finland as a testing ground for globalisation,
Tutkimus alkoi 2017 Tutkimus päättyy 2020
Hankkeessa selvitetään Tekesin T&K-rahoituksen vaikuttavuutta vastaamalla viiteen keskeiseen tutkimuskysymykseen:  Ovatko tukea saaneet yritykset lisänneet t&k-panoksiaan tuen seurauksena – ja missä määrin? (panosadditionaliteetti)  Ovatko yritykset tuottaneet saamansa tuen seurauksena enemmän innovaatioita – ja missä määrin? Parantavatko yritykset taloudellista suoriutumistaan julkisen
Tutkimus alkoi 2017 Tutkimus päättyy 2018
Hankkeessa tutkitaan, mikä on maahanmuuttajien merkitys Suomen yritysdynamiikalle ja talouskasvulle sekä työllisyyden että tuottavuuden kasvun näkökulmasta. Talouden kasvu pohjautuu viime kädessä ja ennen kaikkea uusille ideoille, jotka muuntuvat kansantalouden tuottavuuden kasvuksi, jos talouden yritysdynamiikka on kunnossa. Maahanmuuttajilla voi olla
Tutkimus alkoi 2016 Tutkimus päättyi 2018
Etlan osuudessa hankkeessa keskitytään ensinnäkin henkilötietojen hyödyntämiseen liittyviin hypesykleihin ja innovaatioihin kolmella alueella, joilla on arvioitu olevan poikkeuksellisen suuri potentiaali luoda lisäarvoa datasta lähitulevaisuudessa. Tällaisiin tietointensiivisiin alueisiin kuuluu rahoituspalveluala, jonka hallussa on keskimäärin suurimmat digitaaliset tietovarannot yritystä kohden. Terveydenhuoltoalan
Tutkimus alkoi 2014 Tutkimus päättyy 2019
Hankkeessa vertaillaan työn tuottavuuden, palkkojen ja kannattavuuden kehitystä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Analyysissä keskitytään erityisesti yritystason dynamiikkaan ja yritysten väliseen hajontaan. Analyysit tehdään vertailukelpoisilla mikroaineistoilla. Vaikka nämä maat ovat monessa suhteessa sangen samanlaisia, niiden välillä on myös merkittäviä
Tutkimus alkoi 2014 Tutkimus päättyi 2016
Hankkeessa selvitetään Suomen kansantalouden hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kannalta olennaista kysymystä: mitä tekijät vaikuttavat kansantalouden toimialojen tuottavuuskehitykseen? Analyysissä tarkastellaan yritys- ja henkilötason mekanismeja, joiden kautta innovaatiotoiminnan vaikutukset leviävät toimialojen tuottavuutta vahvistavalla tavalla. Erityisesti keskitytään työntekijävirtoihin, koska ne ovat kiinnostavia sekä
Tutkimus alkoi 2015 Tutkimus päättyi 2017
Suomessa on kasvava yksimielisyys siitä, että Suomen teollisuudella on kustannuskilpailukykyongelma. Noin puolet siitä johtuu kilpailijamaita nopeammasta työvoimakustannusten kasvusta ja toinen puoli kilpailijoita hitaammasta tuottavuuskasvusta. Ongelma on vaikea. Maltilliset palkkaratkaisut auttavat, mutta hitaasti. Maailman talouden suhdanteistakaan ei ole apua luvassa.
Tutkimus alkoi 2015 Tutkimus päättyi 2016
Hankkeessa selvitetään massadatan käyttöä ja arvioidaan sen liiketoimintapotentiaalia eri toimialoilla sekä kartoitetaan massa- ja omadatan sovelluspotentiaalia julkisen sektorin palveluissa sekä näihin palveluihin liittyviä oikeudellisia reunaehtoja. Tutkimushanke tuottaa tietoa, jota voidaan käyttää digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseen tähtäävän hallituksen kärkihankkeen toimissa. Kärkihankkeen
Tutkimus alkoi 2016 Tutkimus päättyi 2017
Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten avoimen datan ja keskeisten julkisen hallinnon perustietovarantojen (tai perusrekisterien) tietojen hyödyntämistä ja vaikuttavuutta edistetään kustannustehokkaasti. Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena on määritellä seuranta- ja arviointimittaristo sekä –malli, jonka avulla tiedon avaamisen vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta