Makrotalous, kansainvälinen talous, suhdanteet

Suomen ja Ison-Britannian taloussuhteet: taustaa brexit-arvioille

Ison-Britannian vireillä oleva ero EU:n sisämarkkinoilta nostaa kaupankäynnin esteitä ja vaikuttaa yritysten toimintaan. Yritystoiminnan kustannukset nousevat, mikä heikentää Ison-Britannian ja EU-maiden välisen vaihdannan edellytyksiä. Projektin tavoitteena on laatia perusselvitys Suomen ja Ison-Britannian taloussuhteista. Selvitys painottuu tavaroiden ja palvelujen ulkomaankauppaan sekä suoriin sijoituksiin. Lisäksi tarkastellaan henkilöiden liikkumista maiden välillä. Selvityksessä kuvataan sekä vientiä että tuontia bruttomääräisten […]

Suomen ja Kiinan taloussuhteiden kehitysnäkymät

Tutkimuksen tavoitteena on laatia ajantasainen selvitys Kiinan taloudesta, sen kansainvälisestä roolista ja erityisesti Suomen ja Kiinan taloudellisista suhteista. ETLAn tutkijaryhmä on aiemmin tehnyt useita tutkimuksia mm. Suomen EU- ja EMU-jäsenyyden eri ulottuvuuksista, Suomen ja Venäjän taloussuhteista sekä Suomen ja Yhdysvaltojen taloussuhteista. ETLA on aiemmin tehnyt tutkimusta myös Kiinasta ja maan talouskehitystä seurataan aktiivisesti mm. Suhdanne-julkaisussa, […]

ETLAn uuden makrotaloudellisen ennustemallin rakentaminen

Tavoitteena on laatia ETLAlle uusi Suomen kansantaloutta kuvaava makrotaloudellinen ennuste- ja simulointimalli, joka korvaa entisen mallin. ETLA käyttää ennuste- ja tutkimustoiminnassaan useita taloudellisia malleja ja laskentakehikoita. Näitä ovat mm. maailmantalouden ekonometrinen malli NiGEM, Suomen makrotaloudellinen malli ja panos-tuotosmalli. Projektin tavoitteena on laatia ETLAlle ennuste- ja simulointikäyttöön uusi entisen korvaava Suomen kansantaloutta kuvaava makrotaloudellinen malli. Malli […]

Puitesopimus EU:n parlamentin kanssa EU:n rakennekehityksestä

Tutkimusohjelma osallistuu kansainväliseen konsortioon, jolla on puitesopimus EU:n parlamentin kanssa. Sopimuksen alaan kuuluvat unionin rakenteelliset kysymykset, erityisesti kilpailupolitiikka. Vuonna 2015 puiteohjelmassa on tuotettu projekti ”Challenges of Competition Policy in a Digitalised Economy”. Siihen on ETLAsta osallistunut tutkimuspäällikkö Heli Koski. Puiteohjelman koordinaattori on Ecorys (Alankomaat) ja siihen osallistuu tutkimuslaitoksia useista EU-maista. ETLAsta puiteohjelmasta vastaa tutkimusjohtaja Markku […]

Rakenteellisen rahoitusaseman mittaaminen [Päättynyt]

Tutkimuksessa arvioidaan Euroopan komission käyttämän, tuotantokuiluun perustuvan rakenteellisen rahoitusaseman (RRA:n) laskentatavan haasteita Suomen lähihistorian näkökulmasta. Siinä tarkastellaan myös muita vaihtoehtoja finanssipolitiikan virityksen mittareiksi. Rakenteellinen rahoitusasema (RRA) mittaa julkisen talouden rahoitusasemaa, kun suhdannevaihtelun ja kertaluonteisten meno- ja tuloerien vaikutus on poistettu. Periaatteessa mittarin käyttö selkeyttää finanssipolitiikan toteuttamista ja valvontaa. Suhdanneluonteisiin sokkeihin julkinen talous reagoi automaattisilla vakautusmekanismeilla, […]

Venäjän merkitys Suomen elinkeinoelämälle [Päättynyt]

Tutkimuksessa arvioidaan Venäjän pitkän aikavälin talouskehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja tämän kehityksen vaikutuksia Suomen kansantalouteen ja sen elinkeinoelämälle. Venäjän talouden rakenteiden analyysin jälkeen tarkastellaan ja selitetään ekonometrisesti Suomen viennin kehitystä. Kun kaikki jälleenvienti poistetaan vientitilastoista, Venäjän osuus Suomen tavaraviennistä oli noin 8 prosenttia vuosina 2007–2013. Osuus toipui täysin vuoden 2009 pudotuksestaan. Suomen osuus Venäjän tuonnista on […]