Etlatieto

Investoidaanko Suomessa riittävästi?

Hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa Suomen ja Suomessa toimivien yritysten investoinneista. Uusi tieto auttaa muun muassa arvioimaan investointien suuruutta ja investointikehitykseen vaikuttaneita tekijöitä. Lisätiedon saaminen investoinneista on tarpeellista, sillä finanssikriisin jälkeen Suomen investoinnit ovat kehittyneet heikosti verrattuna moneen muuhun maahan. Tutkimus koostuu kolmesta osasta: 1) tuotantorakenteen ja suhdanteiden vaikutukset investointeihin, 2) investoinnit yritysten kokoluokittain […]

Kasvun nälkä: Pääomasijoitetut yritykset muutosagentteina

Hankkeessa tarkastellaan erityisesti kahden sijoittajatahon, Suomen pääomasijoitusyhdistyksen (FVCA) jäsenyritysten ja Innovaatiorahoituskeskus Tekesin, rooleja Suomessa toimivien yritysten kasvun rahoittajina ja ”kasvun nälän” synnyttäjinä. Erityisesti selvitetään innovaatio- ja pääomarahoituksen vaikuttavuutta ja kohdentumista Suomessa toimiviin yrityksiin vuosina 2007–2015.

Katsaus t&k-toiminnan ja sen rahoituksen vaikuttavuuteen

Hanke tuottaa tietoa t&k-toiminnan ja sen rahoituksen vaikutuksista ja vaikuttavuudesta tulevien t&k:ta tukevien toimenpiteiden suuntaamiseksi. Tuloksia hyödynnetään parhaillaan käynnissä olevassa OECD:n innovaatiojärjestelmä/-politiikkaarvioinnissa. Menetelmänä hankkeessa on aiemmin tehdyn tutkimuksen meta-analyysi.

Digitaaliset ekosysteemit turbulenssissa – Kansallisia ja globaaleja reaktioita

Tutkimuksessa tarkastellaan meneillään olevaa ICT-sektorin ja erityisesti mobiilin liiketoiminnan muutosta digitaalisten ekosysteemien näkökulmasta. Keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat mm. ekosysteeminen välinen markkinakilpailu ja arvonmuodostuminen ja se, minne arvo uudessa uusissa digitaalisissa ekosysteemeissä jää. Erityisesti tarkastellaan Suomen mobiiliteknologian ja -liiketoiminnan muutosta, kuten työllisyyden siirtymistä teknologiavalmistuksesta muille toimialoille sekä vihreän ICT:n kasvumahdollisuuksia. Hanke on kolmivuotinen (2011–2014) ja toteutetaan kansainvälisenä […]

Suomi ja suomalaiset yritykset globaaleissa arvoverkostoissa

Kansallisten klusterien sijaan yhä useammat tuotteet syntyvät globaaleissa arvoverkostoissa. Kansantalouden kannalta on oleellista se, että missä arvonlisä syntyy. Tätä teemaa tutkitaan kahdelta kantilta, jotka kohdistuvat teknologian tai toimialan elinkaaren eri vaiheisiin. Yhtäältä tutkitaan jo pitkälle kansainvälistyneitä yrityksiä, jolloin keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat: miten arvonlisäys syntyy eri alojen verkostoissa ja miten arvonlisäys jakautuu toimintojen kesken sekä maantieteellisesti. […]

Uusi palvelutalous – palvelut tuottavuuskasvun lähteenä

Yleinen käsitys talouden rakenteesta perustuu edelleen ns. kolmen sektorin malliin: talous koostuu alkutuotannosta, jalostuselinkeinoista (teollisuus) ja palveluista. Hyvinvointi syntyy materiaalisesta tuotannosta ja palvelut ovat taloudessa eräänlainen ”jäännöserä”.  Asetelma on kuitenkin kääntynyt tai kääntymässä toisin päin. Palvelut ja palveluiden käyttö määrittävät yhä enemmän miten ja millaisia tavaroita tuotetaan. Palvelut integroituvat teollisuuteen ja myös alkutuotantoon. Kuluttajien tarpeet […]