Tutkimushankkeet

Kansalaisuuden Kuilut ja Kuplat

Tackling Biases and Bubbles in Participation (BIBU) The consortium Tackling Biases and Bubbles in Participation (BIBU) builds a novel multidisciplinary research setting that explores the dynamics of citizenship in Finland. We study Finland as a testing ground for globalisation, exploring how worldwide changes affect citizens’ political capacities, interests and emotions, as well as how the […]

Suurimpien vientirahoituskohteiden työllisyys- ja arvonlisävaikutukset (Etlatieto Oy)

Finnveran myöntämän vientirahoitustakuiden ja -luottojen myötä valtion riskit ovat kasvaneet viime vuosina nopeasti. Tästä syystä tarvitaan lisää tietoa tämän rahoituksen tuomista mahdollisista hyödyistä ja vaikutuksista, jotta riskejä voidaan suhteuttaa mahdollisiin tuottoihin. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa valtion vientirahoitusta saaneiden kaikkein suurimpien hankkeiden/saajayritysten vaikutuksista talouteen. Tulosten avulla vastataan seuraaviin kysymyksiin: – Minkälaisia yrityksiä kuuluu suurimpia vientitakauksia […]

Menettelytavat tutkimus- ja innovaatiotoiminnan strategisille valinnoille (Etlatieto Oy)

Yksi valtionhallinnon tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminnan painopistevalintoja ohjaavan strategiatyön pullonkauloista on siiloutuminen: Eri ministeriöt ja niiden alaiset organisaatiot tuottavat ja hyödyntävät tietoa lähinnä omiin tarpeisiinsa. On olemassa selkeä tarve avoimille rajapinnoille, tehokkaille menetelmille tiedon jakamiseen ministeriöiden välillä sekä kerätyn tiedon hyödyntämiseen poikkihallinnollisesti yhteisten strategisten valintojen tekemisessä. Hankkeen päätavoite on kehittää kustannustehokas, kevytrakenteinen ja eri hallinnonalojen […]

Globally Competitive Business and Industry – Innovation‐led Export Growth – Impact Study (Etlatieto Oy)

In this study, we combine robust econometrics with interactive forms of data collection to form a detailed view on the impacts of Team Finland collaborators in innovation-led export growth. In our methodology we utilize our experts’ in depth understanding on the Finnish operational environment and innovation system, excellent knowledge of Team Finland actors and recent […]

Euroopan unionin rahoitusjärjestelmän uudistaminen Suomen näkökulmasta

Hankkeen lähtökohtana on Mario Montin ryhmän tekemän EU:n omien varojen järjestelmää koskevan arvion ja sen seurauksena mahdollisen EU:n rahoitusjärjestelmän muuttamisen vaikutukset. On todennäköistä, että komissio tulee esittämään uusia omia varoja nykyisten rinnalle. Uusien varojen tarkoituksena on budjettirahoituksen saamisen lisäksi vahvistaa EU:n yhteismarkkinoita ja jäsenvaltioiden fiskaalista yhteistyötä tai edistää Euroopan laajuista ympäristönsuojelua. Näiden varojen käyttöönoton vaikutusten […]

Oppivelvollisuusiän nostamisen vaikutukset

Etla osallistuu Talouspolitiikan arviointineuvostolle tehtävään selvitykseen, joka käsittelee oppivelvollisuusiän nostamisen vaikutuksia Suomessa. Vaikutuksia arvioidaan tarkastelemalla välittömästi ensimmäisen asteen jälkeen opintonsa lopettaneiden tai tauottaneiden henkilöiden sijoittumista työelämään ja myöhempiin opintoihin, ja vertaamalla tätä vastaaviin opintajansa jatkaviin ryhmiin. Tutkimuksessa kiinnitetään myös huomiota opintovelvollisuuden pidentämiseen liittyviin kustannuksiin. Tutkimuksessa selvitetään myös kansainvälisiä käytäntöjä opintopolun keskeytymättömyyden turvaamiseksi.