Tutkimushankkeet

Kansantalouden keskipitkän aikavälin kasvuedellytysten arviointi

Hankkeessa kehitetään ns. potentiaalisen tuotannon mittaamisen metodologiaa ja arvioidaan Suomen talouden keskipitkän aikavälin kasvuedellytyksiä ennustamalla potentiaalista tuotantoa. Potentiaalisella tuotannolla tarkoitetaan sitä kansantalouden tuotannon tasoa, joka voidaan saavuttaa pysyvästi ilman inflaation merkittävää kiihtymistä. Nykyisiä menetelmiä luotettavampi tapa arvioida potentiaalista tuotantoa helpottaisi finanssipolitiikan ajoittamista ja mitoittamista antamalla paremman kuvan siitä, missä määrin tuotantoa voidaan lyhyellä aikavälillä kasvattaa […]

Verotuksen muutospaineet ja tulevaisuuden verojärjestelmä

Hankkeen tavoitteena on edesauttaa hyvää veropolitiikka arvioimalla ja ennakoimalla verotukseen liittyviä muutospaineita ja esittämällä tutkimustietoon perustuvia suosituksia siitä, miten niihin tulisi reagoida. Hankkeessa tarkastellaan erityisesti digitalisaation, robotisaation, globalisaation, väestön ikääntymisen ja ilmastopolitiikan aiheuttamia muutospaineita Suomen verojärjestelmää kohtaan. Nämä trendit saattavat muuttaa sekä eri veropohjien suhteellista kokoa että sitä, miten verotus vaikuttaa ihmisten ja yritysten käyttäytymiseen. […]

Katsaus työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikutusarvioista

Työssä luodaan tiivis ja yleistajuinen katsaus kotimaiseen taloustieteelliseen tutkimuskirjallisuuteen, joka tarkastelee aktiivisen työvoimapolitiikan toimenpiteiden vaikuttavuutta Suomessa. Tarkastelut rajataan pääsääntöisesti tutkimuksiin, jotka on julkaistu vuonna 2000 tai sen jälkeen. Aktiivitoimien tarkastelu perustuu seuraavaan ryhmittelyyn: palkkatuki, työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu, kuntouttava työtoiminta sekä erilaiset valmentavat toimet omana kokonaisuutenaan tarkasteltuna. Jokaista aktiivitoimiryhmää käsitellään seuraavasti: Mitä teoria sanoo odotettavissa olevista […]

Kansalaisuuden Kuilut ja Kuplat

Tackling Biases and Bubbles in Participation (BIBU) The consortium Tackling Biases and Bubbles in Participation (BIBU) builds a novel multidisciplinary research setting that explores the dynamics of citizenship in Finland. We study Finland as a testing ground for globalisation, exploring how worldwide changes affect citizens’ political capacities, interests and emotions, as well as how the […]

Suurimpien vientirahoituskohteiden työllisyys- ja arvonlisävaikutukset (Etlatieto Oy)

Finnveran myöntämän vientirahoitustakuiden ja -luottojen myötä valtion riskit ovat kasvaneet viime vuosina nopeasti. Tästä syystä tarvitaan lisää tietoa tämän rahoituksen tuomista mahdollisista hyödyistä ja vaikutuksista, jotta riskejä voidaan suhteuttaa mahdollisiin tuottoihin. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa valtion vientirahoitusta saaneiden kaikkein suurimpien hankkeiden/saajayritysten vaikutuksista talouteen. Tulosten avulla vastataan seuraaviin kysymyksiin: – Minkälaisia yrityksiä kuuluu suurimpia vientitakauksia […]

Menettelytavat tutkimus- ja innovaatiotoiminnan strategisille valinnoille (Etlatieto Oy)

Yksi valtionhallinnon tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminnan painopistevalintoja ohjaavan strategiatyön pullonkauloista on siiloutuminen: Eri ministeriöt ja niiden alaiset organisaatiot tuottavat ja hyödyntävät tietoa lähinnä omiin tarpeisiinsa. On olemassa selkeä tarve avoimille rajapinnoille, tehokkaille menetelmille tiedon jakamiseen ministeriöiden välillä sekä kerätyn tiedon hyödyntämiseen poikkihallinnollisesti yhteisten strategisten valintojen tekemisessä. Hankkeen päätavoite on kehittää kustannustehokas, kevytrakenteinen ja eri hallinnonalojen […]